Bedriftskredittkort og utgiftsstyringsprogramvare (2023)

Torpago-plattformavtale

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Denne plattformavtalen er inngått mellom selskapet og Torpago og regulerer selskapets bruk av og tilgang til tjenestene, Torpago-kontoen og Torpago-appen. Ved å sende inn en søknad om å åpne en Torpago-konto, samtykker selskapet til denne plattformavtalen, inkludert gjeldende kortvilkår. Termer med store bokstaver brukt i denne plattformavtalen er definert i avsnitt 5.

BRUK AV OG TILGANG TIL TJENESTER, TORPAGO-KONTOEN OG TORPAGO-APPEN ER UNDERLAGT DENNE PLATTFORMAVTALEN, SOM INNEHOLDER EN VOLDGIFTSFORSTELSE. HVIS SELSKAPET IKKE SAMTYKKER I ALLE VILKÅRENE I DENNE PLATTFORMAVTALEN, INKLUDERT VOLDGIFTSBESTEMMELSEN, KAN DET IKKE ÅPNE ELLER VEDLIKEHOLDE TORPAGO-KONTOEN ELLER BRUKE ELLER FÅ TILGANG TIL TJENESTERNE PÅ NOEN MÅTE. Personen som godtar eller godtar denne plattformavtalen på vegne av selskapet, representerer og garanterer at han eller hun har myndighet til å binde selskapet til denne plattformavtalen.

1. Torpago-plattformen
1.1 Tjenester

Tjenestene lar selskapet utstede og administrere kort for brukere; administrere utgifter og rapportering; få tilgang til, bruke og koble til tredjepartstjenester gjennom Torpago-kontoen; og få tilgang til annen funksjonalitet gjennom Torpago-kontoen. Torpago kan endre eller tilby nye tjenester, men vil ikke redusere eller fjerne tjenester vesentlig uten varsel, med mindre det er nødvendig av en utsteder, en tredjeparts tjenesteleverandør eller påkrevd av lover, regler eller forskrifter.

1.2 Søke om en Torpago-konto

Selskapet må oppgi viss informasjon og dokumentasjon om selskapet, oppgi visse personopplysninger og koble til minst én (1) kommersiell (ikke-forbruker) koblet konto når du sender inn en søknad om en Torpago-konto og når som helst etterpå, på Torpagos forespørsel . Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, forretningsinformasjon (som registrert firmanavn og stat hvor selskapet er etablert, forretningsadressen, skatteidentifikasjonsnummeret, eierskapsdetaljer, faktiske eller forventede inntekter, virksomhetens art og detaljer fra Tilknyttede kontoer og annen forretningsinformasjon Selskapet kan be om fra tid til annen), personopplysninger (som navn, kontaktinformasjon og fødselsdato til administratorer, brukere, hovedeiere eller reelle eiere), dokumentarinformasjon som brukes til å bekrefte virksomhet og personlig Data (som bedriftsregistreringsbevis, bevis på adresse eller personlig identifikasjon), og all annen informasjon som kan kreves av utstederen og kortvilkårene for å hjelpe regjeringen med å bekjempe finansieringen av terrorisme og hvitvaskingsaktiviteter.

Torpago gir bedriftsdata og personopplysninger til utstedere og tredjeparts tjenesteleverandører for å fastslå selskapets opprinnelige og fortsatte kvalifisering for tjenestene og kortene. Torpago kan godkjenne eller nekte selskapets søknad eller gi selskapet midlertidig tilgang til tjenestene eller selskapets Torpago-konto mens selskapets søknad venter på ytterligere gjennomgang. Torpago og utstedere stoler på nøyaktigheten av firmadata og personopplysninger når de åpner og vedlikeholder Torpago-kontoen. Torpago kan nekte applikasjoner, avbryte levering av tjenestene til selskapet, eller suspendere eller stenge Torpago-kontoen av en hvilken som helst grunn, inkludert når selskapets data eller personopplysninger er ufullstendige, unøyaktige eller utdaterte. Selskapet skal holde selskapets data og hver brukers personopplysninger oppdaterte, fullstendige og nøyaktige på Torpago-kontoen uansett om Torpago gir selskapet full eller foreløpig tilgang.

1.3 Administrere Torpago-kontoen

Selskapet må utpeke minst én (1) administrator for å administrere Torpago-kontoen når den sender inn søknaden. Administratorer kan legge til, fjerne eller administrere flere administratorer og brukere; be om og administrere kort; angi eller endre utgiftsgrenser; se transaksjoner; kjøre rapporter og laste ned uttalelser; gi eller oppdatere bedriftsdata; koble tilknyttede kontoer, tredjepartstjenester og andre kontoer til Torpago-kontoen; og utføre andre oppgaver på selskapets vegne. Selskapet er ansvarlig for enhver handling eller manglende handling fra administratorer, brukere og de som bruker legitimasjon utstedt til brukere for å få tilgang til Torpago-kontoen. Selskapet må sikre at det har inngått en avtale med hver administrator eller bruker som krever at hver slik administrator og bruker overholder eventuelle vilkår og betingelser angitt i plattformavtalen og kortvilkårene.

1.4 Sikkerhet og overvåking av Torpago-kontoen

Selskapet vil holde Torpago-kontoen og kortene sikre og kun gi tilgang til personer som selskapet har autorisert til å bruke kort på selskapets vegne. Selskapet vil umiddelbart deaktivere brukertilgangen til tjenestene og avslutte brukerens mulighet til å bruke der selskapet vet eller tror at Torpago-kontoen eller -kortene har blitt kompromittert eller stjålet eller kan ha blitt misbrukt. Selskapet vil umiddelbart varsle Torpago om enhver uautorisert tilgang eller bruk. Torpago kan hjelpe til med å løse uautoriserte transaksjoner ved bruk av kort, men selskapet er til syvende og sist ansvarlig for økonomisk tap forårsaket av administratorer, brukere eller andre personer som har tilgang til tjenestene, Torpago-kontoen eller kortene, inkludert tap forårsaket av tredjeparters bruk av tilgangsopplysninger til Firma, administrator eller bruker. Torpago kan suspendere tilgangen til Torpago-kontoen eller -kortene hvis Torpago mener at Torpago-kontoen eller -kortene har blitt kompromittert eller at det å ikke gjøre det kan utgjøre en risiko for selskapet, Torpago, utstedere eller tredjeparter.

1.5 Krav og forbudte aktiviteter

Bare selskaper organisert og registrert i USA (som C-corps, S-corps, LLCs eller LLPs) kan søke om en Torpago-konto. Forbrukere, enkeltpersonforeiere, ikke-inkorporerte partnerskap og selskaper registrert utenfor USA har ikke lov til å bruke, eller forsøke å åpne eller bruke, en Torpago-konto.

Torpago-kontoen, -tjenestene og -kortene kan kun brukes til selskapets bona fide forretningsformål. Torpago-kontoen, tjenestene og kortene kan ikke (a) brukes til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til denne plattformavtalen eller kortvilkårene; (b) brukes til personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk; (c) gitt til eller brukt til fordel for en person, organisasjon eller land som er blokkert eller sanksjonert av USA, inkludert de som er identifisert av United States Office of Foreign Asset Control (OFAC); (d) brukt av ikke-tilknyttede tredjeparter; eller (e) brukes til andre aktiviteter som ikke er til fordel for selskapet. Torpago-kontoen, -tjenestene og -kortene er kommersielle, og du erkjenner og forstår at visse forbrukerbeskyttelseslover (inkludert loven om elektronisk overføring av midler eller forskrift E) og forbrukerspesifikke regler (inkludert regler for betalingsnettverk som er spesifikke for forbrukere) ikke gjelder for Torpago-konto, tjenester, kort eller alle transaksjoner som er igangsatt med kort.

Torpago vil ikke godkjenne og kan stenge Torpago-kontoer som Torpago vet eller tror er engasjert i noen av de forbudte aktivitetene som er identifisert i listen over forbudte aktiviteter. Der selskapet er engasjert i visse begrensede aktiviteter eller høyrisikoaktiviteter, som bestemt av Torpago etter eget skjønn, kan Torpago kreve at selskapet gir ytterligere informasjon for å åpne eller vedlikeholde Torpago-kontoen. Torpago kan når som helst oppdatere listen over forbudte eller begrensede aktiviteter. Selskapet godtar å gjennomgå dette regelmessig og kontakte Torpago med spørsmål om hvordan denne listen kan gjelde for selskapets virksomhet.

Selskapet godtar å gi Torpago ethvert regnskap som Torpago måtte be om fra tid til annen, inkludert reviderte regnskaper og selvangivelser.

Torpago kan kreve at selskapet opprettholder en angitt minimumssaldo på sine tilknyttede konto(er) for å bruke tjenestene. Selskapet godtar å opprettholde en slik minimumssaldo i gjeldende tilknyttede konto(er).

Torpago kan suspendere eller avslutte tilgangen til Torpago-kontoen eller -kortene hvis Torpago mener at denne delen ble brutt eller dersom det kreves av en utsteder. Selskapet godtar å betale alle bøter knyttet til selskapets brudd på denne delen.

1.6 Identifikasjon som kunde

Torpago kan offentlig referere til kunden som en Torpago-kunde på nettstedet eller i kommunikasjon i løpet av denne plattformavtalens gyldighetstid. Verken selskapet eller Torpago vil uttrykke noen falsk støtte eller partnerskap. Selskapet gir Torpago en begrenset lisens til å bruke selskapets varemerker eller tjenestemerker for dette formålet. Hvis selskapet foretrekker at Torpago ikke identifiserer selskapet som en Torpago-kunde, kan selskapet varsle Torpago om slik preferanse, og Torpago vil fjerne referanser til selskapet på nettstedet og i fremtidig kommunikasjon.

1.7. Eierskap og lisens

Torpago og lisensgivere eier all Torpago Eiendom. Selskapet, administratorer og brukere kan bare bruke Torpago Property som og for formålene som er angitt i denne plattformavtalen og kortvilkårene. Selskapet kan ikke modifisere, reversere, lage avledede arbeider fra eller demontere Torpago Property; eller registrere, forsøke å registrere eller kreve eierskap i Torpago Property eller deler av Torpago Property.

Torpago gir selskapet en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Torpago-eiendom som levert gjennom tjenestene og som tillatt i denne plattformavtalen. Denne lisensen avsluttes ved oppsigelse av denne plattformavtalen med mindre den sies opp tidligere av Torpago.

1.8 Data

Kortnettverkene, Torpago og utstedere samler inn selskapsdata gjennom selskapets bruk av kortene, tjenestene, Torpago-appen og tredjepartstjenester. Torpago kan bruke selskapsdata (a) for å levere tjenester til selskapet og brukerne; (b) for underwriting, identitetsverifisering, intern rapportering og analyse, og svindelforebygging; (c) etter behov i tvisteløsning; (d) for utvikling av produkter og tjenester, inkludert dataprodukter; og (e) som ellers identifisert i personvernreglene eller utstederens personvernregler.

Torpago gir bedriftsdata til utstedere, kortnettverk og andre tredjeparter: (a) for å levere tjenestene til firmaet, eller som kreves av lov eller kortnettverksregler; (b) for intern analyse og rapportering; (c) for å få ytterligere informasjon om et selskap; (d) å rapportere selskapets resultater til kredittrapporteringsbyråer og kredittvurderingsbyråer, der det er hensiktsmessig; og (e) som ellers identifisert i personvernreglene eller utstederens personvernregler. Torpago kan inkludere avidentifiserte data i både offentlige og private rapporter der slike avidentifiserte data ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere firma eller brukere. Torpago kan bruke selskapsdata til å identifisere tjenester, tredjepartstjenester, programmer som Torpago mener kan være av interesse for selskapet, inkludert som en del av et belønning- eller fordelsprogram.

Selskapet gir Torpago en verdensomspennende, ugjenkallelig lisens til å bruke, modifisere, distribuere, kopiere og lage avledede verk fra firmadata for formålene som er identifisert i denne plattformavtalen.

1.9 Belønninger

Noen kort kan kvalifisere for eller tjene belønninger. Torpago kan, etter eget skjønn, bestemme når, hvordan og under hvilke betingelser selskapet eller brukerne kan kvalifisere seg for eller tjene belønninger. Alle belønninger som tilbys skal være underlagt Torpago Rewards-avtalen.

1.10 Betatjenester og tilbakemelding

Torpago kan gjøre betatjenester tilgjengelig for selskapet. Uavhengig av det motsatte i denne plattformavtalen, tilbys betatjenester på en "SOM DE ER" eller "SOM TILGJENGELIG"-basis og uten garanti, ansvar eller skadesløsholdelse av noe slag. Betatjenestene kan inneholde feil, feil og andre problemer. Selskapet påtar seg all risiko og alle kostnader forbundet med selskapets bruk av betatjenester. Torpago har ingen forpliktelse til å yte vedlikehold, teknisk eller annen støtte for betatjenestene. Selskapet samtykker i å holde Torpago-partene skadesløse fra og mot eventuelle tredjepartskrav som oppstår fra eller på noen måte relatert til selskapets bruk av betatjenestene.

Torpago tar gjerne imot tilbakemeldinger fra selskapet, og selskapet kan bli bedt om å gi tilbakemelding i forbindelse med bruken av betatjenester. Selskapet erkjenner og godtar uttrykkelig at ethvert bidrag fra tilbakemeldinger ikke gir eller vil gi selskapet noen rettigheter, tittel eller interesse i tjenestene eller i slike tilbakemeldinger. All tilbakemelding blir den eneste og eksklusive eiendommen til Torpago, og Torpago kan bruke og avsløre tilbakemeldinger på en hvilken som helst måte og til ethvert formål uten ytterligere varsel eller kompensasjon til selskapet og uten at selskapet oppbevarer noen eiendomsrett eller andre rettigheter eller krav. Selskapet overdrar herved til Torpago alle rettigheter, eiendommer og interesser (inkludert, men ikke begrenset til, patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker, show-how, know-how, moralske rettigheter og alle andre immaterielle rettigheter) som selskapet kan ha i og til alle tilbakemeldinger. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig, gir selskapet Torpago en evigvarende, ikke-gjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å bruke og/eller innlemme tilbakemeldinger i noen av Torpagos produkter eller tjenester når som helst etter Torpagos eget skjønn. Med mindre det er spesifikt varslet av Torpago, vil Torpago ikke kompensere eller kreditere selskapet for tilbakemeldinger gitt til Torpago.

1.11 Personvern

Innsamling, bruk og håndtering av personopplysninger er beskrevet i Torpagos personvernerklæring, hvis vilkår er innlemmet i og gjort til en del av denne plattformavtalen. Vennligst les personvernreglene og kontakt Torpago hvis du har spørsmål.

1.12 Nettsted og plattformtilgjengelighet

Selv om det legges ned betydelig innsats for å gjøre nettstedet, plattformen og andre drifts- og kommunikasjonskanaler tilgjengelig hele døgnet, garanterer ikke Torpago at disse kanalene er tilgjengelige eller feilfrie hvert minutt av dagen. Selskapet godtar at Torpago ikke vil være ansvarlig for midlertidige avbrudd i tjenesten, enten på grunn av vedlikehold, endringer på nettstedet, feil eller annet.

Selskapet godtar å opptre ansvarlig med hensyn til bruken av plattformen og nettstedet. Selskapet vil ikke bryte noen lover, forstyrre eller forstyrre datanettverk, utgi seg for en annen person eller enhet, krenke rettighetene til en tredjepart, forfølge, true eller trakassere noen, få uautorisert adgang eller forstyrre nettstedets eller plattformens systemer eller integritet.

Torpago skal ikke bære noe ansvar, overhodet, for skader eller avbrudd forårsaket av "datavirus" som kan påvirke selskapets datamaskin eller annet utstyr. Torpago anbefaler regelmessig bruk av en anerkjent og lett tilgjengelig programvare for virusscreening og forebygging.

Selskapet kan ikke gjøre (og vil sikre at ingen administratorer eller brukere gjør det) noe av det følgende i forbindelse med bruken av tjenestene, med mindre gjeldende lover eller forskrifter forbyr disse restriksjonene eller selskapet har Torpagos uttrykkelige tillatelse til å gjøre det, slik som i henhold til vilkår for enhver åpen kildekode-lisens Torpago kan gjøre tilgjengelig for bruk av programvare som Torpago gjør tilgjengelig på åpen kildekode-basis:

• laste ned, modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, duplisere, publisere, lisensiere, lage avledede verk fra eller tilby for salg all informasjon som finnes på, eller innhentet fra eller gjennom, tjenestene, med unntak av midlertidige filer som automatisk bufres av selskapets, administratorens eller brukerens nettleser for visningsformål, eller som på annen måte er uttrykkelig tillatt i denne plattformavtalen; • duplisere, dekompilere, reversere, demontere eller dekode tjenestene (inkludert en underliggende idé eller algoritme), eller forsøke å gjøre noe av det samme; • bruke, reprodusere eller fjerne enhver opphavsrett, varemerke, tjenestemerke, handelsnavn, slagord, logo, bilde eller annen proprietær notasjon som vises på eller gjennom tjenestene; • bruke juksekoder, automatiseringsprogramvare (bots), hacks, modifikasjoner (mods) eller annen uautorisert tredjepartsprogramvare designet for å modifisere tjenestene eller tilrettelegge for automatiserte transaksjoner på tjenestene; • få tilgang til eller bruke tjenestene på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade, forstyrre eller svekke tjenestene eller forstyrre andre parters tilgang til eller bruk av tjenestene eller bruke en enhet, programvare eller rutine som forårsaker det samme; • forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller forstyrre tjenestene, profiler registrert på andre brukere, eller datasystemene eller nettverkene som er koblet til tjenestene; • omgå, fjerne, endre, deaktivere, forringe eller forpurre teknologiske tiltak eller innholdsbeskyttelse av tjenestene; • bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, crawlere eller annen automatisk enhet, prosess, programvare eller spørringer som fanger opp, "miner", skraper eller på annen måte får tilgang til tjenestene for å overvåke, trekke ut, kopiere eller samle inn informasjon eller data fra eller gjennom tjenestene, eller engasjere i enhver manuell prosess for å gjøre det samme; • introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig i Torpagos systemer; • bruke tjenestene til ulovlige, trakasserende, uetiske eller forstyrrende formål; • bryte enhver gjeldende lov eller forskrift i forbindelse med selskapets tilgang til eller bruk av tjenestene; eller • få tilgang til eller bruke tjenestene på noen måte som ikke er uttrykkelig tillatt i denne plattformavtalen.

1.13 Tredjepartstjenester

Torpago kan gi tilgang til tredjepartstjenester. Disse tredjepartstjenestene tilbys kun for enkelhets skyld og utgjør ikke Torpagos godkjenning, godkjenning eller anbefaling av slike tredjepartstjenester for selskapet. Selskapets tilgang til og bruk av tredjepartstjenester er basert på selskapets egen evaluering og på egen risiko. Selskapet forstår at bruk av tredjepartstjenester er underlagt separate vilkår og betingelser utenfor denne plattformavtalen mellom selskapet og en tredjepart. I tillegg, når selskapet bruker tredjepartstjenester, er bruken underlagt tredjepartens personvernerklæring og ikke Torpagos personvernerklæring. Hvis selskapet bruker tredjepartstjenester, vil det være ansvarlig for å gjennomgå, forstå og akseptere vilkårene og betingelsene knyttet til slik bruk, inkludert tredjepartens personvernregler. Torpago fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar og ansvar knyttet til selskapets bruk av tredjepartstjenester.

1.14 Mobilapplikasjoner

Selskapet er ansvarlig for å levere den mobile enheten, den trådløse tjenesteplanen, programvaren, Internett-tilkoblinger og/eller annet utstyr eller tjenester som selskapet, dets administrator(er) og bruker(e) trenger for å laste ned, installere og bruke Torpago-appen. Torpago garanterer ikke at Torpago-appen kan nås og brukes på en bestemt enhet eller med en bestemt tjenesteplan. Torpago garanterer ikke at Torpago-appen vil være tilgjengelig på et bestemt geografisk sted. Som en del av tjenestene og for å oppdatere selskapet angående statusen til tjenester eller transaksjoner, kan selskapet, dets administrator(er) og bruker(e) motta push-varsler, lokale klientvarsler, tekstmeldinger, bildemeldinger, varsler, e-poster eller andre typer av meldinger sendt direkte til selskapet, dets administrator(er) og bruker(e) i forbindelse med tjenestene gjennom Torpago-appen ("Push-meldinger"). Selskapet erkjenner at når det, dets administrator(er) eller bruker(e) bruker Torpago-appen, kan selskapets, administratorens og/eller brukerens trådløse tjenesteleverandør kreve gebyrer for data, tekstmeldinger og/eller annen trådløs tilgang, inkludert i forbindelse med push-meldinger. Hver Torpago App-bruker har kontroll over Push-meldinger-innstillingene, og kan velge inn eller ut av disse Push-meldingene i mobilenhetens operativsystem (med mulig unntak av sjeldne, viktige tjenestemeldinger og administrative meldinger). Selskapet og dets administrator(er) eller bruker(e) er alene ansvarlige for eventuelle gebyrer, kostnader eller utgifter som påløper for å laste ned, installere og/eller bruke Torpago-appen på en mobilenhet, inkludert for mottak av push-meldinger.

Følgende vilkår og betingelser gjelder kun for selskapet hvis selskapet eller dets administrator(er) eller bruker(e) laster ned Torpago-appen fra Apple App Store. I den grad de andre vilkårene og betingelsene i denne plattformavtalen er mindre restriktive enn, eller på annen måte er i konflikt med, vilkårene og betingelsene i dette avsnittet, gjelder de mer restriktive eller motstridende vilkårene i dette avsnittet, men utelukkende med hensyn til bruk av Torpago-appen fra Apple App Store. Selskapet erkjenner og godtar (og skal sikre at hver administrator og bruker erkjenner og godtar) at denne plattformavtalen utelukkende er mellom selskapet og Torpago, ikke Apple, og at Apple ikke har noe ansvar for Torpago-appen eller innholdet i den. Bruk av Torpago-appen må være i samsvar med Apple App Stores gjeldende bruksvilkår. Selskapet erkjenner at Apple ikke har noen forpliktelse til å yte vedlikehold eller støttetjenester med hensyn til Torpago-appen. Hvis Torpago-appen ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan selskapet varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen, hvis noen, for Torpago-appen til selskapet. I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil Apple ikke ha noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til Torpago-appen, og eventuelle andre krav, tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter som kan tilskrives manglende samsvar med noen garanti, vil utelukkende være styrt av denne plattformavtalen. Selskapet og Torpago erkjenner at Apple ikke er ansvarlig for å behandle eventuelle krav fra selskapet eller tredjeparter knyttet til appen eller selskapets eller dets administrators eller brukers besittelse og/eller bruk av Torpago-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (a) produktansvarskrav, (b) ethvert krav om at Torpago-appen ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, og (c) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Selskapet og Torpago erkjenner at i tilfelle en tredjeparts påstand om at Torpago-appen eller selskapets eller dets administrators eller brukers besittelse og bruk av Torpago-appen krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, vil Torpago, ikke Apple, være eneansvarlig for etterforskning, forsvar, forlik og fraskrivelse av ethvert slikt krav om brudd på åndsverk i den grad det kreves av denne plattformavtalen. Selskapet må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår ved bruk av Torpago-appen. Selskapet og Torpago erkjenner og godtar at Apple, og Apples datterselskaper, er tredjepartsbegunstigede av dette avsnittet ettersom vilkårene gjelder bruk av Torpago-appen, og at Apple, etter selskapets aksept av denne plattformavtalen, vil ha rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve denne plattformavtalen mot selskapet som en tredjepartsbegunstiget av denne.

2. Betalingskort
2.1 Kortvilkår

Kort utstedes av utstederen som er identifisert på baksiden av fysiske kort utstedt til selskapet, i kortvilkårene og relevant programmateriell gitt til selskapet. Denne plattformavtalen og kortvilkårene styrer selskapets bruk av kortene. Selskapet kan bare bruke kortene hvis selskapet, administratorer og brukere samtykker til gjeldende kortvilkår. Utstedere kan oppdatere kortvilkårene når som helst ved å gi melding til selskapet gjennom Torpago, og selskapets fortsatte bruk av kortene utgjør selskapets aksept av de oppdaterte kortvilkårene. Når en bruker åpner, skaffer seg eller på annen måte får tilgang til et kort, vil selskapet kunne administrere kortet, se transaksjonshistorikk og annen kontoinformasjon, utføre visse transaksjoner og få tilgang til ulike funksjoner på kortet ved å bruke tjenesten. Selskapets bruk av tjenesten er underlagt denne plattformavtalen, men kortet og alle transaksjoner som initieres i forbindelse med kortet (inkludert transaksjoner initiert gjennom tjenesten) er dekket av kortvilkårene og denne plattformavtalen.

2.2 Koblede kontoer og tredjepartstjenester

Torpago vil bruke finansielle data til å verifisere kontosaldoer og kontoinformasjon, etablere forbruksgrenser, identifisere forbruksmønstre og potensiell svindel, bestemme forbruksgrenser, analysere og rapportere transaksjoner og levere tjenester til selskapet. Selskapet må til enhver tid opprettholde minst én (1) kommersiell (ikke-forbruker) tilknyttet konto hos en depotinstitusjon i USA, og godtar at Torpago kan belaste den koblede kontoen direkte for betaling av alle beløp som skal betales til Torpago, som reflektert i Avsnitt 2.7 nedenfor (ACH-autorisasjon). Selskapet kan legge til eller endre tilknyttede kontoer gjennom Torpago-kontoen, forutsatt at alle tilknyttede kontoer må være kommersielle (ikke-forbruker-) innskuddskontoer hos depotinstitusjoner i USA. Hvis selskapet ikke har en aktiv koblet konto eller hvis Torpago ikke er i stand til å debitere eller på annen måte få tilgang til informasjon relatert til den koblede kontoen av en eller annen grunn, kan Torpago umiddelbart suspendere selskapets mulighet til å bruke kortene, få tilgang til Torpago-kontoen eller på annen måte bruke tjenestene . Bruk av spesifikke tjenester eller funksjoner kan også kreve at selskapet tillater Torpago å få tilgang til selskapets data gjennom tredjepartstjenester.

Selskapet gir Torpago, utsteder og deres respektive tjenesteleverandører rett til å få tilgang til informasjon knyttet til tilknyttede konto(er) ved bruk av tredjepartstjenester på vegne av selskapet, og til å koble tilknyttede konto(er) til Torpago-kontoen, tjenestene og kortene. Tredjepartsnettsteder som brukes til å samle inn informasjon fra eller relatert til selskapets tilknyttede konto(er) har rett til å stole på autorisasjonene som er gitt nedenfor. For alle formål herved gir selskapet herved Torpago, utsteder og deres respektive tjenesteleverandører rett til å få tilgang til tredjeparts nettsteder for å hente informasjon, bruke slik informasjon, som beskrevet her eller i samsvar med Torpagos personvernpolicy eller utstederens personvernpolicy, med den fulle makten og autoriteten til å gjøre og utføre hver eneste handling og ting som kreves og er nødvendig for å gjøres i forbindelse med slike aktiviteter, i samsvar med alle hensikter og formål som selskapet kan eller kunne gjøre personlig. SELSKAPET GJERNER OG SAMTYKKER AT NÅR TORPAGO, UDSTEDER OG DERES RESPEKTIVA TJENESTELEVERANDØRER FÅR TILGANG TIL ELLER HENTER INFORMASJON FRA TREDJEPARTS NETTSTEDER, HANDLER DE PÅ SELSKAPENS FORESPØRSEL OG MED SELSKAPETS OG TILLATS.

2.3 Forskudd på midler og forbruksgrenser

I forbindelse med Selskapets bruk av Tjenestene samtykker Torpago til å forskuddsbetale Selskapet, som et lån, beløp som Selskapet skylder til betalingsmottakere i forbindelse med Selskapets bruk av Kortene og Torpago-kontoen (“Kreditt”) i samsvar med vilkårene i denne plattformavtalen. Selskapet samtykker i å betale Torpago i sin helhet tilbake hver måned for all slik kreditt som er forlenget i løpet av forrige kalendermåned i samsvar med vilkårene i denne plattformavtalen.

Selskapets samlede utgiftsgrenser er satt av Torpago. Bruksgrenser er dynamiske og kan endres når som helst uten varsel til selskapet, inkludert midlertidige økninger eller reduksjoner av selskapets forbruksgrenser eller reduksjon av forbruksgrenser til $0. Administratorer kan sette brukerspesifikke grenser eller kontroller gjennom Torpago-kontoen, men den samlede forbruksgrensen for alle brukere kan ikke overstige den totale forbruksgrensen fastsatt av Torpago for selskapet.

2.4 Be om og erstatte kort; Tapte eller stjålne kort

Administratorer kan be om kort for brukere gjennom Torpago-kontoen, men skal bare be om kort for og gi kort til personer som er ansatte eller på annen måte er tilknyttet og autorisert av selskapet. Kort kan bli nektet eller kansellert på grunn av endringer i utsteders retningslinjer, som kreves av loven, eller av andre grunner Torpago mener er passende under omstendighetene. Kort kan utstedes til brukere som fysiske eller virtuelle kort (et kort utstedt uten et tilknyttet fysisk kort). Administratorer vil avgjøre om et kort utstedt til en autorisert bruker vil være et fysisk eller virtuelt kort og vil kunne se transaksjoner og administrere kort gjennom Torpago-kontoen.

Selskapet er ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres med et kort, selv om kortet er tapt, stjålet eller brukt til uautoriserte transaksjoner. Som sådan må selskapet umiddelbart varsle Torpago (se avsnitt 4 for kontaktinformasjon), følge varslingskravene i kortvilkårene og iverksette passende tiltak for å forhindre uautoriserte transaksjoner når et kort blir tapt, stjålet, misligholdt eller må erstattes. I slike tilfeller kan administratorer be om utstedelse av erstatningskort av utstedere gjennom Torpago-kontoen. Erstatningskort kan ha nye kontonumre som vil kreve at selskapet oppdaterer kortet for eventuelle planlagte eller gjentakende betalinger. Hvis selskapet ikke oppdaterer kortet for planlagte eller gjentakende betalinger, kan det hende at transaksjonene ikke blir fullført. Selskapet er alene ansvarlig for å oppdatere kort som er lagret hos forhandlere der kontonummer er endret.

2.5 Bruke kort

En Bruker kan ikke bruke et Kort til å utføre transaksjoner før Administrator har aktivert Kortet i henhold til Kortbetingelsene. Torpago kan, etter eget skjønn, begrense antall kort som kan utstedes i forbindelse med Torpago-kontoen.

Brukere kan bare bruke kort for bona fide forretningsrelaterte avgifter og underlagt eventuelle betingelser og begrensninger angitt i kortvilkårene og i denne plattformavtalen. Selskapet er ansvarlig for å velge hvem i organisasjonen som skal ha tilgang til kort. Selskapet samtykker i å etablere og vedlikeholde kontroller utformet for å sikre at kortene kun brukes til firmaformål og i samsvar med Card Network-reglene. Selskapet er eneansvarlig for belastninger foretatt av personer som har fått tilgang til kort, selv om de ikke er personen tilknyttet eller navngitt på kortet. Torpago, utstedere, kortnettverk eller andre mellomliggende tredjeparts tjenesteleverandører (inkludert forhandlere) kan nekte eller reversere gebyrer uansett årsak. Torpago er ikke ansvarlig for tap eller annen skade forårsaket av avgifter som nektes eller reverseres.

Hvis selskapet og en selger har en tvist angående et gebyr identifisert på selskapets periodiske erklæring, inkludert levering av feil varer eller tjenester eller blir belastet med feil beløp, bør selskapet først forsøke å løse tvisten med selgeren. Hvis tvisten ikke løses til selskapets tilfredshet eller selskapet mener at belastningen er uautorisert, kan selskapet starte en tilbakeføring via Torpago-kontoen. Kortnettverkene har etablert prosedyrer for å løse tilbakeføringer som kan kreve at selskapet oppgir detaljer om den omstridte avgiften eller tilhørende dokumentasjon. Tilbakeføringer som er løst i selskapets favør vil bli kreditert Torpago-kontoen og reflektert i den periodiske erklæringen.

2.6 Periodiske erklæringer

Med mindre annet er skriftlig spesifisert av Torpago, vil Torpago utstede periodiske erklæringer den 1. dagen i hver kalendermåned for de foregående kalendermånedenes aktivitet. Selskapet er ansvarlig for full betaling av alle beløp som er reflektert i de periodiske erklæringene innen den 5. dagen i hver kalendermåned. Selskapets tilknyttede konto vil automatisk bli debitert for hele beløpet som er identifisert i den periodiske erklæringen i samsvar med avsnitt 2.7 nedenfor (ACH-autorisasjon), og Torpago-kontoen vil vise kreditten neste virkedag etter at betalingen er mottatt.

2.7 ACH-autorisasjon

DENNE AVSNITTET GIR TORPAGO SELSKAPETS AUTORISASJON TIL AUTOMATISK DEBITERING AV TILKNYTEDE KONTOER FOR ALLE BELØP SELSKAPET SKYLDER UNDER DENNE PLATTFORMAVTALEN. VENNLIGST LES DEN GRUNDIG.

Autorisasjon til å belaste tilknyttede kontoer.Selskapet autoriserer Torpago, utstedere eller deres overdragere til å samle inn beløp som skyldtes i henhold til denne plattformavtalen ved å debitere midler fra de tilknyttede kontoene hos depotinstitusjoner (inkludert banker og kredittforeninger) ved bruk av Automated Clearinghouse (ACH)-nettverket styrt av Nacha Operating Rules & Guidelines . Disse debiteringene er bundet av Nacha-regler for forretningsrelaterte ACH-debiteringer.

Betalingsmåte og tidspunkt.Torpago vil debitere tilknyttede kontoer månedlig og på ethvert tilleggstidspunkt som betaling forfaller for alle beløp som er skyldig Torpago under denne plattformavtalen. Hvis Torpago ikke kan samle inn disse beløpene via ACH-debet, godtar selskapet umiddelbart å betale alle skyldige beløp som anvist av Torpago. Selskapet autoriserer også Torpago, utstedere eller deres overdragere til å debitere tilknyttede kontoer umiddelbart, på en hvilken som helst dato, og uten ytterligere varsel der (a) den totale samlede saldoen på tilknyttede kontoer er mindre enn eventuelle saldominimum som Torpago har kommunisert til selskapet; eller (b) Torpago bestemmer etter eget skjønn at selskapet utgjør eller kan utgjøre en uakseptabel risiko for Torpago, utstedere eller tredjeparter eller ikke lenger tilfredsstiller garantikriteriene som brukes til å fastsette kostnadsgrensen for selskapet.

Tilbaketrekking av autorisasjon.For å trekke tilbake belastningsautorisasjonen fra en koblet konto, må selskapet gi Torpago seksti (60) dagers forhåndsvarsel og betale alle skyldige beløp under Torpago-kontoen umiddelbart, inkludert alle gebyrer, gebyrer og andre beløp som kan inkluderes i fremtidige periodiske kontoutskrifter. Tilbaketrekking av en belastningsautorisasjon opphever ikke selskapets forpliktelse til å betale alle skyldige beløp i henhold til denne plattformavtalen eller kortvilkårene. Selskapet vil være ansvarlig for alle tap, inkludert kostnader ved innkreving, under denne plattformavtalen hvis skyldige beløp ikke betales av selskapet som beskrevet i denne plattformavtalen.

2.8 Betalinger, motregning, innkreving og garantier

I tilfelle selskapet ikke har tilstrekkelige tilgjengelige midler på en tilknyttet konto utpekt som dens primære konto for å dekke hele beløpet, som gjenspeiles av en periodisk erklæring, er Torpago autorisert til å inndrive eventuelle mangler fra enhver annen koblet konto; å motregne fra kreditter til Torpago-kontoen eller eventuelle beløp som skyldtes selskapet; eller å debitere, innkreve eller motregne beløp på en Torpago-konto som selskapet har i eget navn, sammen med en tredjepart eller åpner i fremtiden, selv om selskapets opprinnelige Torpago-konto er stengt. Denne retten kan utøves mot selskapet, dets tilknyttede selskaper, eventuelle overdragere til fordel for selskapets kreditorer eller mottakere. Denne rettigheten vil eksistere selv om Torpago ikke utøver den før fremsettelse, innlevering eller utstedelse av et voldgiftskrav, rettskjennelse eller annen handling.

Selskapet samtykker i å betale alle skyldige beløp til Torpago på forespørsel. Enhver unnlatelse av å betale hele beløpet til Torpago når det kreves, er et brudd på denne avtalen. I tillegg til hele det skyldige beløpet, vil selskapet være ansvarlig for alle kostnader eller utgifter som Torpago eller utstedere pådrar seg for å samle inn skyldige, men ikke betalte beløp, inkludert advokatsalærer og -utgifter, kostnader ved voldgift eller rettssak, gebyrer for inkassobyråer, gjeldende renter med den maksimale satsen som er tillatt i henhold til loven, og eventuelle andre relaterte kostnader.

Selskapet gir Torpago panterett og sikkerhet i alle midler på en tilknyttet konto. Dette betyr at hvis selskapet ikke betaler midler som det skylder til Torpago, har Torpago en rett som er høyere enn rettighetene til noen av selskapets andre kreditorer til å debitere eller ta ut midler fra de tilknyttede kontoene. På Torpagos forespørsel vil selskapet utføre og levere alle dokumenter og betale eventuelle tilknyttede gebyrer Torpago anser som nødvendige for å opprette, perfeksjonere og opprettholde en sikkerhetsinteresse i slike midler (som innlevering av et skjema UCC-1).

Torpago kan kreve en personlig eller annen garanti ("Garanti") fra selskapets hovedeier eller annen garantist og/eller forbrukerkredittrapporter, referanser og annen informasjon om slike individer. På forespørsel skal selskapet gi Torpago den gjeldende garantien og autorisasjonene som kreves for å innhente garantistens kredittrapporter fra tid til annen i forbindelse med levering av tjenestene, innkreving av skyldige beløp eller håndheving av Torpagos rettigheter under denne plattformavtalen. En garanti består av et juridisk bindende løfte fra en enkeltperson eller en enhet om å betale eventuelle beløp selskapet skylder i tilfelle selskapet ikke er i stand til å betale. Hvis selskapet ikke er i stand til å gi en garanti når det kreves av Torpago, vil selskapet ikke ha tillatelse til å bruke tjenestene.

2.9 Gebyrer

Torpago vil avsløre gebyrer til selskapet når du åpner Torpago-kontoen eller gjennom nettstedet. Torpago kan endre gebyrer med tretti (30) dagers varsel til selskapet.

Følgende avgifter gjelder for tiden for tjenestene:

• Gebyr for returnert sjekk eller returnert betaling: USD 38,00. Dette gebyret kan bli belastet når en betaling ikke behandles første gang eller returneres ubetalt. • Forsinket gebyr: 38,00 USD. Denne avgiften kan bli belastet hver gang Torpago ikke mottar den nødvendige betalingen innen forfallsdatoen. • Internasjonal transaksjonsgebyr: 0,004 % av hver transaksjon. Denne avgiften vil bli belastet for kortbruk utenfor U.S.A.

Søknaden og betalingen av et gebyr vil ikke rette opp situasjonen som førte til at gebyret ble belastet.

3. Ytterligere vilkår

3.1 Varighet og oppsigelse

Denne plattformavtalen trer i kraft når selskapet sender inn en søknad om en Torpago-konto og fortsetter til den sies opp av enten selskapet eller Torpago, i samsvar med denne plattformavtalen.

Selskapet kan bare si opp denne plattformavtalen ved å betale alle skyldige beløp og gi beskjed til Torpago. Selskapet skal forbli ansvarlig for alle gebyrer, gebyrer, bøter og andre tap forårsaket av selskapets handling eller manglende handling før plattformavtalen avsluttes. Hvis selskapet bruker eller gjenåpner Torpago-kontoen eller bruker eller forsøker å bruke tjenestene eller kortene, samtykker selskapet til plattformavtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Torpago kan si opp denne plattformavtalen, eller suspendere Torpago-kontoen, -tjenestene eller -kortene, når som helst, og i tilfelle oppsigelse vil Torpago bruke kommersielt rimelige tiltak for å gi melding til selskapet.

I tilfelle kortvilkårene sies opp av en eller annen grunn, vil denne plattformavtalen umiddelbart og automatisk avsluttes.

Avsnitt 1.4 (Sikkerhet og overvåking av Torpago-kontoen), 1.8 (Data), 1.10 (Betatjenester og tilbakemelding), 1.11 (Personvern), 1.13 (Tredjepartstjenester), 2.7 (ACH-autorisasjon), 2.8 (Betalinger, motregning, inkasso og garantier), 3.1 (Gjeld og oppsigelse), 3.2 (varsel og kommunikasjon), 3.3 (Ansvarsbegrensning), 3.5 (Torpagos ansvarsfraskrivelse), 3.6 (skadeserstatning), 3.7 (Gjeldende lov og verneting), 3.8 (Bindende Voldgift), og 3.9 (Juridisk prosess); bestemmelsene i kortvilkårene som identifiserer vedvarende forpliktelser; og alle andre bestemmelser i denne avtalen som gir opphav til fortsatte forpliktelser for partene, vil overleve oppsigelsen av denne plattformavtalen.

3.2 Samtykke til elektroniske signaturer, merknader og kommunikasjon

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, samtykker selskapet til å bruke elektroniske signaturer og å motta meldinger fra Torpago under denne plattformavtalen elektronisk. Selskapet forstår at det ikke kan bruke tjenestene eller kortene med mindre det samtykker i å motta meldinger elektronisk. Ved å akseptere vilkårene i denne plattformavtalen elektronisk, representerer selskapet at: (1) det har lest og forstått dette samtykket til å bruke elektroniske signaturer og motta elektronisk kommunikasjon; (2) Selskapet og dets brukere tilfredsstiller minimumskravene til maskinvare og programvare for bruk av tjenestene og Torpago-appen; og (3) Selskapets samtykke vil forbli i kraft inntil selskapet trekker tilbake samtykket ved å varsle Torpago skriftlig på den måten som er spesifisert i avsnitt 4 nedenfor. Hvis selskapet trekker tilbake samtykket til å motta meldinger elektronisk, forbeholder Torpago seg retten til umiddelbart å stenge Torpago-kontoen uten forvarsel.

Torpago vil gi meldinger angående aktivitet og varsler til Torpago-kontoen til kontaktinformasjonen gitt til Torpago av administratorer og brukere via e-post, via tekst eller SMS og/eller som push-meldinger gjennom Torpago-appen. Meldinger som påvirker betaling og juridiske vilkår vil bli sendt til administratorer skal anses som mottatt tjuefire (24) timer etter at de er sendt.

Torpago kan sende meldinger til brukerens mobiltelefoner via tekst eller SMS til telefonnumrene administratorer og brukere oppgir. Disse varslene kan inkludere varsler om tjenester, kort, gebyrer, og kan gi administratorer og brukere muligheten til å svare med informasjon om belastninger på kort eller Torpago-kontoen. Administratorer og brukere kan velge å ikke motta visse typer kommunikasjon gjennom Torpago-kontoen, men dette vil begrense bruken av visse tjenester og kan øke den økonomiske risikoen for selskapet. Selskapet vil sikre passende autorisasjon til å sende tekst- eller SMS-meldinger til brukere på selskapets vegne.

For å motta varsler, må administratorer og brukere opprettholde (1) en gyldig e-postadresse; (2) en datamaskin eller annen mobil enhet (som et nettbrett eller en smarttelefon) som opererer på en plattform som Windows eller et Mac-miljø og er i stand til å støtte kravene i dette avsnittet; (3) en oppdatert nettleser; (4) en tilkobling til Internett; (5) et program som leser og viser PDF-filer nøyaktig; og (6) en skriver for å skrive ut og lagre meldinger eller elektronisk lagring for å beholde varslinger i elektronisk form. Administratorer og brukere er ansvarlige for alle kostnader som pålegges av Internett- eller mobiltjenesteleverandører for å sende eller motta meldinger elektronisk.

Kontakt Torpago umiddelbart hvis en administrator eller bruker har eller kan ha problemer med å motta meldinger. Det er selskapets ansvar å sikre at administrator- og brukerprofiler inneholder aktuell og nøyaktig kontaktinformasjon for hver enkelt person. Ethvert varsel som sendes til selskapet, administratoren eller brukeren på kontaktinformasjonen som er notert i Torpagos registre, skal være effektive med mindre Torpago har mottatt et varsel om adresseendring for en slik person og har hatt rimelig tid til å oppdatere sine poster.

3.3 Ansvarsbegrensning

I den maksimale utstrekning loven tillater, og uavhengig av den juridiske teorien som kravet er basert på eller om Torpago ble informert om muligheten for slike skader, vil Torpago-partene under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor selskapet for: (a) følgemessige, tilfeldige skader. , indirekte, spesielle, eksemplariske eller straffbare skader, inkludert erstatning for tap av fortjeneste, inntekt, goodwill, bruk, data eller for skade på omdømme eller andre immaterielle tap knyttet til denne plattformavtalen eller selskapets bruk av eller manglende evne til å bruke kortene, tjenestene eller Torpago-appen; (b) fysisk skade eller skade på eiendom, eller andre tap eller skader som oppstår fra eller relatert til denne avtalen, uansett om Torpago ble informert om deres mulighet av selskapet eller tredjeparter; (c) et maksimalt ansvar på det største av det totale gebyrbeløpet som selskapet faktisk har betalt til Torpago i løpet av de tre (3) månedene før hendelsen som er grunnlaget for kravet, eller $1000; eller (d) midlertidige avbrudd i tjenesten på grunn av vedlikehold, endringer på nettstedet eller feil, utvidede avbrudd på grunn av feil utenfor Torpagos kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, svikt i sammenkobling og operativsystemer, datavirus, naturkrefter, arbeidskraft tvister, væpnede konflikter eller andre hendelser eller forhold utenfor Torpagos kontroll.

3.4 Representasjoner og garantier

Ved å søke om en Torpago-konto og ved å bruke tjenestene, representerer og garanterer selskapet at (a) selskapet er og vil fortløpende gjennom hele denne plattformavtalen være behørig organisert, gyldig eksisterende og i god anseelse under lovjurisdiksjonen i USA da det ble opprettet, (b) Selskapet er behørig kvalifisert og i god anseelse til å gjøre forretninger i alle jurisdiksjoner der selskapet driver sin virksomhet; (c) Selskapet og hver av dets utpekte administratorer har nødvendig organisasjonskraft og myndighet til å drive forretninger, administrere Torpago-kontoen og utføre forpliktelsene og ansvaret til en administrator i henhold til denne plattformavtalen, (d) selskapet åpner en konto på vegne av en Selskapet er organisert og registrert i USA og det selskapet åpner ikke en konto som forbruker, eneeier eller ikke-inkorporert partnerskap; (e) Firma, administrator og brukere vil ikke delta i aktiviteter som er forbudt i henhold til denne plattformavtalen, og (f) firmadata gitt til Torpago er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte.

3.5 Fraskrivelse av garantier fra Torpago

TJENESTERNE, TORPAGO EIENDOM OG BETA-TJENESTER LEVERES TIL SELSKAPET SOM DE ER OG SOM TILGJENGELIG. TORPAGO FRASKRIVER SEG ALLE UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER LOVBETINGEDE GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTERNE, TORPAGO EIENDOM OG BETA-TJENESTER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM ETTIGHET, SALGBARHET FOR A- OG SELSKAPLIGHET, ELLER SELSKAPLIGHET. INGENTING I DENNE PLATTFORMAVTALEN VIL BLI TOLKET FOR Å SKAPE ELLER IMPETE NOEN SLIK GARANTI TIL SELSKAPET.

TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES ELLER KONTROLLERES IKKE AV TORPAGO. TORPAGO GIVER IKKE STØTTE FOR OG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA FEIL ELLER TAP FORÅRSAKET AV TREDJEPARTSTJENESTER.

TORPAGO FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OG GARANTERER IKKE AT (A) TJENESTER OG DATA LEVERT UNDER DENNE PLATTFORMAVTALEN ER NØYAKTIGE ELLER FEILFRI; (B) TJENESTERNE VIL MØTE SELSKAPETS SPESIFIKKE BEHOV ELLER KRAV; (C) TJENESTERNE ELLER TORPAGO-APPEN VIL VÆRE BRUKER AV SELSKAP, ADMINISTRATORER ELLER BRUKER PÅ ET HVERT SPESILT TIDSPUNKT ELLER STED; (D) SPESIFIKKE SELGERE TILLATER KJØP VED BRUKER AV KORT UTSTEDET AV EN UTSTEDER; (E) TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT, SIKRE ELLER FRI FOR HACKING, VIRUS ELLER SKADELIG KODE; OG (F) EVENTUELLE DEFEKTER PÅ TJENESTERNE ELLER TORPAGO-APPEN VIL BLI KORRIGERT, SELV NÅR TORPAGO FÅR VISES OM SLIKE DEFEKTER.

3.6 Erstatning

Selskapet godtar å skadesløs, forsvare og holde Torpago-parter skadesløse mot tap som oppstår som følge av eller relatert til krav, søksmål, søksmål eller søksmål anlagt av eller initiert mot Torpago-parter av en tredjepart, inkludert, uten begrensning, tap som skyldes: (a) Selskapets brudd på denne plattformavtalen, eller en administrators eller brukers brudd på forpliktelser i henhold til denne plattformavtalen, en brukeravtale, kortvilkårene eller andre avtaler med Torpago eller utsteder; (b) for beløp som selskapet skylder tredjeparter; (c) for handlinger eller utelatelser fra selskapet eller dets administratorer, brukere eller andre selskapets ansatte eller agenter; (d) for selskapets bruk av tredjepartstjenester; (e) Bøter; eller (f) for tvister om gebyrer mellom selskapet og selgere.

Torpago forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som er underlagt skadesløsholdelse fra selskapet, i hvilket tilfelle selskapet vil samarbeide for å hevde tilgjengelige forsvar.

3.7 Gjeldende lov, verneting og frafallelse av juryforsøk

Denne plattformavtalen vil bli tolket, brukt og styrt av lovene i staten New York, i samsvar med Federal Arbitration Act, unntatt dens konflikt- eller lovvalgsregler bortsett fra i den grad amerikansk føderal lov kontrollerer. I henhold til seksjon 3.8 vil alle rettssaker bringes inn for statlige eller føderale domstoler i bydelen Manhattan, New York, New York. For å unngå tvil, tillater Seksjon 3.8 Torpago å forfølge tvister knyttet til beløp som er forfalt i henhold til denne plattformavtalen ved enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

SELSKAPET FORSTÅR ​​OG GODTAR AT SELSKAPET VED Å GODTKE DENNE PLATTFORMAVTALEN GIR OPP SIN RETT TIL: (A) HA EN RETTSPRØVE AV JURYEN, (B) LA EN DOMSTOL LØSE ENHVER Tvist MELLOM SELSKAPET OG TORPAGO-PARTER; OG (C) TJENE SOM REPRESENTANT, SOM EN PRIVAT ADVOKAT ELLER I ENHVER ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET, ELLER FOR Å DELTA SOM MEDLEM AV EN KLASSE AV KRAGER, I EN HVILKEN VELDGID ELLER SØKSMÅL SOM INKLUSJER EN DELTAGERE OG DELTAKER.

3.8 Bindende voldgift

Selskapet og Torpago er enige om først å forsøke å løse tvister i god tro og i tide. Der ingen løsning kan finnes, med mindre annet er angitt i denne plattformavtalen, er partene enige om å løse tvister som oppstår under eller i forbindelse med kortene, Torpago-kontoene eller denne plattformavtalen, utelukkende gjennom bindende og konfidensiell voldgift som angitt i denne seksjon 3.8 ,. Voldgiften vil finne sted i det føderale rettsdistriktet i bydelen Manhattan, New York, New York, eller alternativt kan det gjennomføres telefonisk på Torpagos anmodning. For å unngå tvil gjelder dette avsnittet for alle Torpago-parter når en tvist knyttet til denne plattformavtalen blir reist mot dem eller når de er navngitt som en medpart med Torpago i enhver kontrovers, tvist, krav, krav eller søksmål underlagt denne seksjonen. Enhver voldgift eller annen rettslig prosess under denne plattformavtalen vil kun skje på individuell basis. Ingen av partene kan danne seg med andre voldgiftsdommere eller parter for å danne en konsolidert handling. Hver part fraskriver seg sine rettigheter til å delta i en konsolidert handling mot den andre parten.

Til tross for det foregående: (a) Tvister som oppstår på grunn av eller relatert til immaterielle rettigheter eller brudd på konfidensiell informasjon, vil bli løst gjennom rettssaker i samsvar med avsnitt 3.7; og (b) Torpago kan velge å forfølge en tvist knyttet til beløp som skyldes den under denne plattformavtalen for retten, eller kan tildele kontoen din for innkreving, og i hvert tilfelle kan Torpago eller et inkassobyrå forfølge enhver domstol med kompetent jurisdiksjon krav som er strengt begrenset til innkreving av forfalte beløp og eventuelle renter eller kostnader ved innkreving tillatt i henhold til loven eller denne plattformavtalen.

Voldgift vil være underlagt Federal Arbitration Act og ikke noen statlig voldgiftslov. Voldgiften vil bli gjennomført for en kommersiell voldgiftsdommer fra American Arbitration Association (“AAA”) med betydelig erfaring i å løse kommersielle kontraktstvister. Som modifisert av disse vilkårene, og med mindre annet er avtalt skriftlig av partene, vil voldgiften bli styrt av AAAs kommersielle voldgiftsregler og, hvis voldgiftsdommeren anser dem gjeldende, tilleggsprosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet, "reglene" og prosedyrer").

Hver av partene kan starte voldgift ved å gi et skriftlig krav om voldgift til AAA og den andre parten som beskriver tvistens gjenstand og den forespurte lettelsen. Hver part vil fortsette å utføre sine forpliktelser i henhold til denne plattformavtalen med mindre denne forpliktelsen eller beløpet (i den grad det er tvist) selv er gjenstand for tvisten. Til tross for denne avtalen om voldgift, påvirker ingenting i denne plattformavtalen retten til en part til å søke nødforbud eller annen rettferdig lettelse i en statlig eller føderal domstol lokalisert i det føderale rettsdistriktet til Torpagos hovedkontor for å opprettholde status quo i påvente av voldgift, og hver part godtar herved å underkaste seg den eksklusive personlige jurisdiksjonen til domstolene lokalisert i det føderale rettsdistriktet til Torpagos hovedkontor for slikt formål; forutsatt at en anmodning om slike midlertidige tiltak ikke skal anses som en fraskrivelse av voldgiftsplikten.

Saker og informasjon knyttet til dem vil bli opprettholdt som konfidensielt, inkludert arten og detaljene i tvisten, bevis produsert, avgitt vitnesbyrd og utfallet av tvisten, med unntak av det som måtte være påkrevd ved lov eller for å håndheve voldgiftsdommen. , med mindre slik informasjon allerede var i det offentlige domene eller ble innhentet uavhengig. Selskapet og Torpago, og alle vitner, rådgivere og voldgiftsdommere vil kun dele slik informasjon som er nødvendig for å forberede eller gjennomføre voldgift eller annen rettslig prosess, eller håndheving av resultatet, med mindre ytterligere avsløring er påkrevd ved lov. Selskapet godtar følgende i forbindelse med enhver voldgift: (1) underlagt avsnitt 3.3 (Ansvarsbegrensning), kan voldgiftsdommeren tildele individuell lettelse eller individuelle rettsmidler som er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov; og (2) hver part vil betale sine egne advokatsalærer og utgifter, med mindre det er en lovbestemmelse som krever at den rådende parten skal betales sine salærer og saksomkostninger og voldgiftsdommeren tilkjenner slike advokatsalærer og utgifter til den rådende part, og i slike tilfeller vil gebyrene og kostnadene som tildeles bli bestemt av gjeldende lov.

Dette avsnittet 3.8 vil overleve oppsigelse av Torpago-kontoen eller denne plattformavtalen, samt enhver frivillig betaling av enhver gjeld i sin helhet fra selskapet eller konkurs av selskapet, eller enhver konkurs av Torpago. Med unntak av et forbud mot voldgift på klasse- eller kollektivbasis, hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses å være ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig, eller på annen måte er i konflikt med reglene og prosedyrene, vil resten av denne voldgiftsbestemmelsen forbli i kraft og vil bli tolket i samsvar med vilkårene som om den ugyldige, uhåndhevbare, ulovlige eller motstridende delen ikke var inneholdt her.

3.9 Juridisk prosess

Torpago kan svare på og overholde enhver juridisk ordre den mottar knyttet til selskapets bruk av tjenestene, inkludert stevninger, garantier eller heftelser. Torpago er ikke ansvarlig overfor selskapet for eventuelle tap som oppstår på grunn av Torpagos svar på slik rettsorden. Torpago kan ta alle handlinger den mener er påkrevd i henhold til lovpålegg, inkludert å holde midler eller gi informasjon som kreves av utstederen av rettsordenen. Der det er tillatt, vil Torpago gi selskapet rimelig varsel om at Torpago har mottatt en slik bestilling.

3.10 Oppdrag

Torpago kan tildele, pantsette eller på annen måte overføre denne plattformavtalen eller dens rettigheter og fullmakter under denne plattformavtalen uten å gi varsel. Enhver slik erverver eller overtaker vil ha alle rettigheter som om de opprinnelig var navngitt i denne plattformavtalen i stedet for Torpago. Selskapet kan ikke tildele denne plattformavtalen eller rettighetene gitt, eller delegere noen av sine forpliktelser, uten Torpagos uttrykkelige skriftlige samtykke.

3.11 Tolkning

Med mindre annet er spesifisert, refererer alle referanser til seksjoner eller bestemmelser til denne plattformavtalen eller gjeldende inkorporerte vilkår. Setningene inkludert, for eksempel, eller slike som begrenser ikke generaliteten til den foregående bestemmelsen; ordet eller vil bli lest til å bety enten ... eller ... eller en hvilken som helst kombinasjon av de fremgangsmåte punktene; og bestemmelser som viser elementer og bruker og krever alle oppførte elementer.

Alle pengebeløp som er skyldig i henhold til denne plattformavtalen vil bli gjort i amerikanske dollar (USD).

3.12 Endringer i denne plattformavtalen

Torpago kan oppdatere eller erstatte denne plattformavtalen ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet eller levere varsel om endring elektronisk. Enhver administrators eller brukers fortsatte bruk av tjenestene eller kortene etter slik nettstedoppdatering eller levering av varsel utgjør selskapets samtykke til den reviderte plattformavtalen.

3.14 Fraskrivelse

Enhver fraskrivelse, modifikasjon eller overbærenhet som Torpago gir til selskapet, av noe slag eller når som helst, gjelder bare for den spesifikke instansen som er involvert og vil ikke fungere som en generell fraskrivelse eller en fraskrivelse, modifikasjon eller avlat i henhold til denne plattformavtalen for noen andre eller fremtidige handlinger, hendelser eller forhold. Enhver forsinkelse fra Torpagos side med å håndheve sine rettigheter i henhold til denne plattformavtalen, utgjør ikke tap av slike rettigheter.

3.15 Skillebarhet

Hvis en bestemmelse i denne plattformavtalen er eller blir ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar helt eller delvis i en jurisdiksjon, skal ikke slik ugyldighet, ulovlighet eller rettskraftighet påvirke de gjenværende bestemmelsene og delene av denne avtalen, i slik jurisdiksjon eller gyldigheten, lovligheten eller håndhevelsen av en slik bestemmelse og denne avtalen i enhver annen jurisdiksjon.

3.16 Hele avtalen

Denne plattformavtalen, inkludert alle inkorporerte vilkår, utgjør hele forståelsen mellom selskapet og Torpago for emnet beskrevet her, og ingen andre avtaler, representasjoner eller garantier enn de som er gitt i denne plattformavtalen vil være bindende med mindre de er skriftlige og signert av selskapet og Torpago.

4. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne plattformavtalen eller tjenestene, vennligst send en e-post til support@torpago.com, ring 650-623-5429 eller bruk live chat-funksjonen i Torpago-appen.

5. Definerte vilkår

Vilkår med store bokstaver i denne plattformavtalen er definert som følger:

"Administrator"betyr den autoriserte signeren som er autorisert av selskapet til å administrere Torpago-kontoen og handle på vegne av selskapet, inkludert samtykke til denne plattformavtalen.

"Applikasjon"betyr selskapets søknad om å åpne en Torpago-konto.

"Betatjenester"betyr beta- eller forhåndsutgivelsesprodukter eller -tjenester, som kan inneholde funksjoner og funksjonalitet som er ufullstendige eller gjenstand for vesentlig endring eller avvikling.

"Kort"betyr fysiske eller virtuelle betalingskort utstedt av en utsteder og administrert gjennom Torpago-kontoen.

"Kortnettverk"betyr gjeldende betalingskortnettverk, inkludert Visa® eller Mastercard®.

"Kortvilkår"betyr avtalen mellom selskapet og gjeldende utsteder for bruk av kort identifisert på Torpagos nettsted og for øyeblikket lokalisert på https://torpago.com/legal.html#suttonbank.

"Lade"betyr en betaling for varer eller tjenester gjort til en selger som aksepterer betalinger på det aktuelle kortnettverket.

«Tilbakeførsel»betyr en tvist som selskapet initierer mot en selger for en transaksjonstvist med selgeren eller der en belastning er uautorisert.

"Kommunikasjon"betyr poster, meldinger, uttalelser, kommunikasjon og alle andre elementer for alle tjenester levert til selskapet under denne plattformavtalen.

"Selskap"betyr selskapet som søker om eller har åpnet en Torpago-konto for å bruke tjenestene og administrere kort og inngå denne plattformavtalen.

"Bedriftsdata"betyr informasjon eller dokumentasjon levert av selskapet til Torpago, og som inkluderer finansielle data og eventuelle personopplysninger gitt av selskapet, administratorer og brukere.

"Konsolidert handling"betyr gruppevoldgift, gruppesøksmål eller andre lignende søksmål anlagt mellom flere parter basert på samme eller lignende juridiske krav, eller samme eller lignende fakta.

"Avidentifiserte data"betyr data utledet fra selskapsdata som er anonymisert eller aggregert med andre data og som ikke lenger kan brukes til å identifisere et spesifikt selskap eller individ.

"Tvist"betyr enhver tvist, krav, krav, uenighet eller søksmål som oppstår fra eller er relatert til kortene, Torpago-kontoene eller denne plattformavtalen, inkludert alle innarbeidede vilkår.

"Tilbakemelding" betyr alle tilbakemeldinger, kommentarer, forslag, ideer eller forbedringsforespørsler som selskapet sender til Torpago for forbedringer av tjenestene, Torpago-kontoen, kortene og betatjenestene.

"Avgifter"betyr gebyrer Torpago pålegger selskapet for bruk av tjenester eller Torpago-kontoen.

"Økonomiske data"betyr selskapets banksaldo, transaksjoner og kontoinformasjon tilgjengelig for Torpago gjennom tilknyttede kontoer eller tredjepartstjenester.

«Bøter»betyr alle bøter, gebyrer, straffer eller andre gebyrer som pålegges av en utsteder, kortnettverk, Torpago eller reguleringsmyndighet eller andre offentlige etater som oppstår fra eller relatert til selskapets brudd på denne plattformavtalen, kortvilkårene eller andre avtaler som kunden har med Torpago eller en Utsteder.

"Utsteder"betyr banken som er medlem av kortnettverket angitt på kort og er ansvarlig for å utstede kortene til selskapet, og dets etterfølgere, tilknyttede selskaper og rettighetshavere.

«Tilknyttet konto»betyr enhver aktiv konto som holdes hos en finansinstitusjon eller som gir finansielle data og er knyttet til eller autorisert for bruk gjennom Torpago-kontoen.

"Tap"betyr tap, skader, kostnader, bøter, straffer, ansvar og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer).

"Legge merke til"betyr enhver fysisk eller elektronisk kommunikasjon eller juridiske merknader knyttet til denne plattformavtalen som gis til selskapet, brukere eller administratorer via tekst eller SMS, e-post, innlegg på nettstedet, gjennom Torpago-appen eller på andre måter.

"Periodisk erklæring"betyr de periodiske oppgavene som identifiserer gebyrer, gebyrer, bøter, refusjoner eller andre beløp som skylder eller krediteres Torpago-kontoen i løpet av hver faktureringssyklus.

"Personlig informasjon"betyr data som identifiserer eller med rimelighet kan brukes til å identifisere en fysisk person.

"Plattformavtale"betyr denne Torpago-plattformavtalen som kan endres fra tid til annen.

"Hovedeiere"betyr (1) hver enkelt person, hvis noen, som direkte eller indirekte, gjennom en kontrakt, ordning, forståelse, forhold eller på annen måte, eier 25 prosent eller mer av selskapets egenkapitalinteresser og (2) en person med betydelig ansvar for å administrere selskapet som er oppført ovenfor, for eksempel en administrerende direktør eller toppleder (f.eks. administrerende direktør, finansdirektør, operativ direktør, administrerende medlem, generalpartner, president, visepresident, kasserer); eller enhver annen person som regelmessig utfører lignende funksjoner.

"Personvernregler"betyr Torpagos personvernpolicy som er tilgjengelig på nettstedet og for øyeblikket lokalisert på https://torpago.com/legal.html#privacypolicy.

"Liste over forbudte aktiviteter"betyr listen over forbudte forretningstyper og aktiviteter som er lagt ut på nettstedet på https://torpago.com/legal.html#prohibitedactivity, som oppdateres fra tid til annen, som kan gjøre selskapet utelukket for en Torpago-konto.

"Torpago"betyr Torpago, Inc.

"Torpago-konto"betyr selskapets bedriftskonto hos Torpago som brukes til å få tilgang til tjenester, inkludert gjennomgang av utgifter og administrasjon av kort.

«Torpago-appen»betyr nett- eller mobilapplikasjonene til Torpago som er gjort tilgjengelig i forbindelse med tjenestene.

«Torpago-data»betyr alle data utviklet eller samlet inn av Torpago gjennom utvikling eller levering av tjenester, kort eller tredjepartstjenester, eller generert eller registrert av Torpago-plattformen, men som ikke inkluderer firmadata.

"Torpago-fester"betyr Torpago og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, forgjengere, etterfølgere og overdragere og alle dets og deres respektive ansatte, offiserer, direktører, agenter og representanter, i tillegg til enhver tredjeparts tjenesteleverandør.

“Torpago Eiendom”betyr tjenestene og relatert teknologi; Torpago-appen; Torpago Data; og opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, handels- eller tjenestemerker, merkevarer, logoer og annen intellektuell eiendom som er innlemmet i hvert av de foregående.

"Tjenester"betyr utgifts- og bedriftskortadministrasjonstjenester og alle andre tjenester levert av Torpago gjennom selskapets Torpago-konto.

"Tredjepartstjenester"betyr tjenester, produkter og data levert av tredjeparter knyttet til eller levert gjennom tjenester. Tredjepartstjenester kan inkludere, men er ikke begrenset til, regnskaps- eller utgiftsadministrasjonsplattformer (som QuickBooks, Expensify, Xero og NetSuite), betalingsbehandlere og e-handelsplattformer (som Shopify eller Magento), eller applikasjoner som brukes til å overvåke tilknyttede kontoer (som Plaid eller Finicity).

"Tredjeparts tjenesteleverandør"betyr en tilknyttet eller annen tredjepart som bistår Torpago med å levere tjenestene til selskapet, som støtter selskapets interne operasjoner, eller som leverer andre produkter eller tjenester knyttet til eller knyttet til, eller levert gjennom tjenestene og en Torpago-konto.

"Brukeravtale"betyr avtalen mellom Torpago og hver bruker, for øyeblikket på https://torpago.com/legal.html#useragreement.

«Brukere»betyr alle ansatte, kontraktører, agenter eller andre personer som er autorisert av selskapets administrator til å bruke tjenester eller kort på selskapets vegne.

"Nettsted"betyr Torpagos nettsted, for øyeblikket www.torpago.com eller en etterfølgerside.

Torpagos retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Torpago, Inc. ("Torpago", "vi", "oss" eller "vår") samler inn og bruker data som du oppgir til oss på nettstedet vårt og alle andre nettsteder, mobilnettsteder, applikasjoner, plattformer og verktøy der denne personvernerklæringen vises eller er koblet til, og gjennom bruken av våre tjenester (definert i seksjon 1 nedenfor) (samlet «nettstedet») og valgene du måtte ha tilgjengelig angående Torpagos bruk av slike data. . "Personlige data" betyr data som identifiserer, relaterer til, beskriver, er rimelig i stand til å bli assosiert med, eller med rimelighet kan knyttes, direkte eller indirekte, med en bestemt forbruker eller husholdning.

Hvis du går inn på eller bruker tjenestene eller nettstedet på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, representerer og garanterer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne personvernerklæringen, i så fall refererer til "deg" eller "din" i denne personvernerklæringen vil referere til både individet og ethvert slikt selskap eller juridisk enhet på hvis vegne du bruker sidene eller noen av tjenestene.

Ved å opprette en konto, gi oss informasjon (på hvilken som helst måte, enten i korrespondanse, via nettstedet vårt eller på annen måte), eller fortsette å bruke tjenestene våre, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av dette personvernet Politikk.

HVIS DU IKKE ER ENIG I DENNE PERSONVERNSRETNINGENE ELLER VÅR PRAKSIS, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDEN VÅR. DENNE PERSONVERNSRETNINGENE KAN ENDRE FRA TIDEN TIL ANDEN, OG DIN FORTSATT BRUK AV NETTSTEDEN VÅR GJØR DIN GODKJENNING AV DISSE ENDRINGENE. VI OPPFORDRER DEG TIL Å GJENNOMFØRE DENNE PERSONVERNSRETNINGENE PERIODIISK.

1. Personopplysninger Torpago samler inn om deg

Bruk av tjenestene.Vi tilbyr fysiske eller virtuelle betalingskort utstedt av en bankutsteder ("Kort"), utgifts- og bedriftskortadministrasjonstjenester og andre tjenester (samlet kalt "Tjenestene") levert gjennom en bedriftskonto ("Torpago-konto") som vedlikeholdes av en selskap som søker om slike tjenester ("selskap"). Tjenestene våre leveres utelukkende for bruk av selskapets ansatte, kontraktører og agenter ("ansatte"). Vi samler inn personopplysninger fra de ansatte som kontrollerer eller åpner Torpago-kontoen for selskapet og om spesifikke ansatte som vil bruke tjenestene eller som vil få utstedt et kort. Hvis du eller dine ansatte ikke oppgir personopplysningene når det kreves av Torpago – eller hvis personopplysningene er unøyaktige, utdaterte eller ikke validert – kan vi forby din eller ansattes bruk av tjenestene.

Vi kan samle inn og bruke følgende personopplysninger:

Kategorier av personopplysninger Spesifikke typer personopplysninger som samles inn
Identifikatorer (f.eks. et ekte navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer eller andre lignende identifikatorer) Navn, e-postadresse, telefonnummer, Internet Protocol-adresse
Informasjon som identifiserer, relaterer seg til, beskriver eller kan knyttes til en bestemt person, inkludert, men ikke begrenset til, hans eller hennes navn, signatur, personnummer, fysiske egenskaper eller beskrivelse, adresse, telefonnummer, pass nummer, førerkort eller statlig identifikasjonskortnummer, forsikringspolisenummer, utdanning, sysselsetting, ansettelseshistorikk, bankkontonummer, kredittkortnummer, debetkortnummer eller annen økonomisk informasjon, medisinsk informasjon eller helseforsikringsinformasjon. Navn, e-postadresse, telefonnummer
Kjennetegn på beskyttede klassifikasjoner i henhold til California eller føderal lov (alder (40 år eller eldre), rase, farge, aner, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, religion eller tro, sivilstatus, medisinsk tilstand, fysisk eller mental funksjonshemming, kjønn (inkludert kjønn, kjønn identitet, kjønnsuttrykk, graviditet eller fødsel og relaterte medisinske tilstander), seksuell legning, veteran- eller militærstatus, genetisk informasjon (inkludert familiær genetisk informasjon). Ingen
Kommersiell informasjon (f.eks. registreringer av personlige eiendeler, produkter eller tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert, eller andre kjøps- eller forbrukshistorier eller -tendenser) Registreringer over produkter eller tjenester kjøpt, oppnådd eller vurdert, eller andre kjøps- eller forbrukshistorier eller -tendenser
Internett- eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon (f.eks. nettleserhistorikk, søkehistorikk og informasjon om en forbrukers interaksjon med et nettsted, en applikasjon eller en annonse på Internett) Nettleserhistorikk, nettlesertype, IP-adresse, søkehistorikk og informasjon om en forbrukers interaksjon med et nettsted, en applikasjon eller en annonse på Internett
Geolokaliseringsdata (f.eks. fysisk plassering eller bevegelser) Ingen
Sensoriske data (f.eks. lyd, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller lignende informasjon) Ingen
Profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon Registrert foretaksnavn og stiftelsesstat for selskapet, forretningsadressen, eierskapsdetaljer, faktiske eller forventede inntekter, virksomhetens art, finansiell informasjon
Utdanningsinformasjon, definert som informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig personlig identifiserbar informasjon som definert i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) (dvs. utdanningsregistre som er direkte relatert til en student vedlikeholdt av en utdanningsinstitusjon eller part som handler på dens vegne, som f.eks. karakterer, karakterutskrifter, klasselister, studentplaner, studentidentifikasjonskoder, studentøkonomisk informasjon eller studentdisiplinære poster) Ingen
Sensitive personopplysninger (f.eks. personopplysninger som avslører: (A) en persons personnummer, førerkort, statsidentifikasjonskort eller passnummer; (B) en persons kontopålogging, finanskonto, debetkort eller kredittkortnummer i kombinasjon med nødvendig sikkerhets- eller tilgangskode, passord eller legitimasjon som gir tilgang til en konto; (C) en persons nøyaktige geografiske plassering; (D) en persons rasemessige eller etniske opprinnelse, religiøse eller filosofiske tro, eller fagforeningsmedlemskap; (E) innholdet i en persons post, e-post og tekstmeldinger med mindre virksomheten er den tiltenkte mottakeren av kommunikasjonen; (F) en persons genetiske data, inkludert behandling av biometrisk informasjon med det formål å identifisere en forbruker unikt, personopplysninger som samles inn og analysert angående en forbrukers helse, eller en personopplysninger samlet inn og analysert angående en forbrukers sexliv eller seksuelle legning.) personnummer, førerkort, statlig identifikasjonskort eller passnummer; (B) En persons kontopålogging, finanskonto, kredittkortnummer i kombinasjon med nødvendig sikkerhets- eller tilgangskode, passord eller legitimasjon som gir tilgang til en konto.
Konklusjoner trukket fra noen av informasjonen identifisert ovenfor for å lage en profil om en forbruker som gjenspeiler forbrukerens preferanser, egenskaper, psykologiske trender, disposisjoner, atferd, holdninger, intelligens, evner og evner Ingen

2. Hvordan personopplysninger samles inn

Vi samler stort sett inn personopplysninger direkte fra deg – personlig, via telefon, tekst eller e-post og/eller via nettstedet vårt. Vi kan imidlertid også samle inn informasjon:

 • Fra informasjonskapsler på nettstedet vårt
 • Fra offentlig tilgjengelige kilder
 • Direkte fra en tredjepart (f.eks. kredittrapporteringsbyråer, henvisningskilder og andre betalingsnettverk)
 • Via våre IT-systemer, inkludert automatisert overvåking av nettstedet vårt og andre tekniske systemer, slik som datanettverk og tilkoblinger, kommunikasjonssystemer, e-post og direktemeldingssystemer

3. Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon som lagres av nettleseren på datamaskinens harddisk. Vi kan bruke disse informasjonskapslene til å samle generell bruks- og volumstatistisk informasjon. Dette kan inkludere: hvor mye tid du bruker på bestemte sider; dine nettleserdata for å holde styr på dine preferanser, profilinformasjon eller valg på nettstedet vårt; eller andre data relatert til din interaksjon med nettstedet vårt. Våre informasjonskapsler samler ikke inn personlige data eller konfidensiell informasjon og er ikke spionprogrammer.

Det finnes en rekke forskjellige typer informasjonskapsler som kan brukes til å samle generell bruks- og volumstatistisk informasjon, men nettstedet vårt bruker:

 • Viktig – Disse informasjonskapslene er nødvendige for kjernefunksjonaliteten til nettstedet vårt og noen av dets funksjoner, for eksempel tilgang til sikre områder.
 • Ytelse og funksjonalitet – Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til nettstedet vårt. For eksempel kan vi bruke disse informasjonskapslene slik at vi gjenkjenner deg på nettstedet vårt og husker dine tidligere valgte preferanser. Disse kan inkludere hvilket språk du foretrekker og din geografiske plassering. Disse informasjonskapslene er ikke avgjørende for bruken av nettstedet vårt, men uten disse informasjonskapslene kan visse funksjoner bli utilgjengelige. En blanding av førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler brukes.
 • Reklame – Disse informasjonskapslene brukes for å gjøre reklamemeldinger mer relevante for deg. De forhindrer at den samme annonsen kontinuerlig vises igjen, sørger for at annonser vises på riktig måte for annonsører, og velger i noen tilfeller annonser som er basert på dine interesser. Noen ganger deler vi online data samlet inn gjennom disse informasjonskapslene med våre annonsepartnere. Dette betyr at når du besøker et annet nettsted, kan du bli vist reklame basert på nettlesingsmønstrene dine på nettstedet vårt.
 • Analyse og tilpasning – Vi bruker disse informasjonskapslene og teknologiene for å analysere hvordan nettstedet får tilgang til, brukes eller fungerer for å forbedre brukeropplevelsen din og for å vedlikeholde, drifte og kontinuerlig forbedre nettstedet. For eksempel bruker vi Google Analytics på nettstedet til å samle inn: side-url/sidetittel og brukernettleser/systeminformasjon, som inkluderer nettlesertype, henvisningsadresse, språk, java/flash-støtte, IP-adresse og annonsevisningsdata. For informasjon om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data, besøk www.google.com/policies/privacy/partners/. For å velge bort Google Analytics, besøk Googles "Hvordan du kan kontrollere informasjonen som samles inn av Google på disse nettstedene og appene"-artikkelen som er tilgjengelig her.
 • Sosiale medier – Dette er informasjonskapsler som brukes til å koble nettstedet vårt til en tredjeparts plattform for sosiale medier. Disse informasjonskapslene lar deg for eksempel dele nettstedets innhold gjennom sosiale nettverk fra tredjeparter og andre nettsteder. De husker opplysningene dine etter at du logger på en sosial mediekonto fra et nettsted. Disse informasjonskapslene kan også brukes til reklameformål.
 • Uklassifisert – Dette er informasjonskapsler som ennå ikke er kategorisert. Vi er i ferd med å klassifisere disse informasjonskapslene ved hjelp av deres leverandører.

Web Beacons

Nettstedet vårt inneholder elektroniske bilder kjent som web beacons (noen ganger kalt single-pixel gifs) og brukes sammen med informasjonskapsler for å kompilere aggregert statistikk for å analysere hvordan nettstedet vårt brukes og kan brukes i noen av e-postene våre for å fortelle oss hvilke e-poster og lenker er åpnet av mottakere. Dette lar oss måle effektiviteten til kundekommunikasjonen og markedsføringskampanjene våre. Vi bruker en tredjepart for å samle informasjon om hvordan du og andre bruker nettstedet vårt. For eksempel vil vi vite hvor mange brukere som har tilgang til en bestemt side og hvilke lenker de klikket på. Vi bruker denne aggregerte informasjonen for å forstå og optimalisere hvordan nettstedet vårt brukes.

Målrettet annonsering

Målrettet annonsering (også kjent som adferdsbasert annonsering på nett) bruker informasjon som samles inn om en persons nettleseratferd, for eksempel sidene de har besøkt eller søkene de har gjort. Tredjeparter samler inn denne informasjonen ved å plassere eller få tilgang til informasjonskapsler i nettleseren din når du besøker dette nettstedet eller andre nettsteder. Hvis du ønsker å lære mer om tredjepartsannonsører som kanskje er klar over det faktum at du besøker nettstedet, og for å forstå valgene dine om å slå av slike annonsørers informasjonskapsler, kan du gå til http://www.aboutads.info /choices/, http://www.youronlinechoices.com/ eller http://www.networkadvertising.org/.

Hvordan administrere informasjonskapsler.

Du har rett til å bestemme om du vil godta eller avvise visse informasjonskapsler. Du kan begrense vår innsamling av personopplysninger gjennom nettleserinnstillingene dine, men å gjøre det kan påvirke eller begrense funksjonene til tjenestene som er tilgjengelige for deg. Viktige informasjonskapsler kan ikke avvises, da de er strengt nødvendige for å gi deg nettstedet vårt. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn personopplysninger gjennom din bruk av nettstedet vårt, slett Torpago-informasjonskapsler fra datamaskinen din og slutte å besøke Torpagos nettsted.

4. Ikke spor

Vi sporer ikke brukere på nettet og svarer derfor ikke på nettleserens "ikke spor"-signaler.

Vi autoriserer ikke tredjeparter til å samle inn personopplysninger fra ditt besøk på nettstedet for tredjeparts bruk uten ditt samtykke.

5. Salgsfremmende kommunikasjon

Vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg oppdateringer (via e-post, tekstmelding, telefon eller post) om tjenestene våre, inkludert eksklusive tilbud, kampanjer eller nye produkter eller tjenester.

Vi har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger for reklameformål (se nedenfor "Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger"). Dette betyr at vi vanligvis ikke trenger ditt samtykke for å sende deg reklamekommunikasjon. Der det imidlertid er behov for samtykke, vil vi be om dette samtykket separat og tydelig.

Vi vil alltid behandle dine personopplysninger med den største respekt og aldri selge eller dele dem med andre organisasjoner utenfor Torpago for markedsføringsformål. Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å sende annonser på våre vegne. Disse tredjepartstjenesteleverandørene kan ha tilgang til begrensede personopplysninger med det formål å handle på våre vegne, men vil ikke annonsere ikke-tilknyttede produkter eller tjenester til deg.

Du har rett til å velge bort å motta reklamemeldinger når som helst ved å:

 • Kontakt oss ved å bruke en av metodene oppført i "Kontakt oss"-delen nedenfor;
 • Bruk av koblingen "avslutt abonnement" i e-poster eller "STOPP"-nummer i tekster; eller
 • oppdatere dine markedsføringspreferanser på din Torpago-konto.

Vi kan be deg om å bekrefte eller oppdatere dine markedsføringspreferanser hvis du ber oss om å tilby ytterligere tjenester i fremtiden, eller hvis det er endringer i lover, forskrifter eller strukturen til virksomheten vår.

6. Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger

I henhold til databeskyttelseslover kan vi bare bruke dine personopplysninger hvis vi har en riktig grunn til å gjøre det, dvs.:

 • For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser.
 • For gjennomføring av vår kontrakt med deg eller for å ta skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt. Vi vil bruke personopplysninger til å levere tjenestene selskapet eller dets ansatte ber om fra oss. Dette kan kreve at vi deler personopplysninger med tredjeparter (se nedenfor "Deling av data") i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen for å fullføre eller evaluere risikoen for transaksjoner initiert ved bruk av produkter eller tjenester vi tilbyr.
 • For våre eller en tredjeparts legitime interesser.
 • Hvor du har gitt samtykke.

En legitim interesse er når vi har en forretningsmessig eller kommersiell grunn til å bruke informasjonen din, så lenge dette ikke overstyres av dine egne rettigheter og interesser.

Vi bruker (behandler) dine personopplysninger av følgende legitime grunner:

 • Forbedre nettstedet, produktene og tjenestene våre. Vi vil bruke personopplysninger for å forbedre brukervennligheten av nettstedet vårt og tjenestene, for utvikling av nye produkter og tjenester (inkludert dataprodukter) og for å tilby andre tjenester vi tror kan være av interesse for deg, inkludert tjenester levert av et tilknyttet selskap eller andre tredjepart som hjelper oss med å levere tjenestene til deg, som støtter vår interne drift, eller som tilbyr andre tjenester relatert til eller knyttet til eller levert gjennom tjenestene og en Torpago-konto ("tredjeparts tjenesteleverandører"). Vi kan forbedre brukervennligheten til nettstedet og tjenestene ved å analysere hvordan du samhandler med nettstedet vårt og tjenestene (som for eksempel å analysere hvordan du bruker verktøy som er tilgjengelig for deg eller hvilke lenker du klikker på). Vi kan tilby andre tjenester og tredjepartstjenester til eksisterende og tidligere kunder, tredjeparter som tidligere har uttrykt interesse for våre tjenester, og tredjeparter som vi ikke tidligere har hatt kontakt med.
 • Forstå bruk av tjenestene og svindeloppdagelse. Vi vil bruke personopplysninger for å forstå hvordan selskapet eller ansatte bruker tjenestene, for intern rapportering eller analyse for å betjene legitime transaksjoner, for å oppdage potensielt uredelige eller uautoriserte transaksjoner, for å forhindre og oppdage kriminell aktivitet som kan være skadelig for oss og for deg, å utføre kontroller for å identifisere selskapet og dets ansatte og verifisere deres identitet, og annen behandling som er nødvendig for å overholde profesjonelle, juridiske og regulatoriske forpliktelser som gjelder for vår virksomhet.
 • Rapportering, analyse av ytelse og revisjon. Vi eller tredjeparts tjenesteleverandører som handler på våre vegne vil bruke personopplysninger til rapportering, analyse av ytelse og utføre revisjoner som kan være begrenset til spesifikke personopplysninger (f.eks. for å sikre at vi følger våre egne interne prosedyrer slik at vi kan levere det beste Tjeneste til deg, for å være så effektive som vi kan, slik at vi kan levere den beste tjenesten for deg til den beste prisen, for å samle inn og gi informasjon som kreves av eller knyttet til revisjoner, forespørsler eller undersøkelser fra reguleringsorganer, for å sikre at forretningspolicyer overholdes til, eksterne revisjoner og kvalitetskontroller).
 • Operasjonelle årsaker. Vi vil bruke personopplysninger av operasjonelle årsaker som å forbedre effektiviteten, opplæring og kvalitetskontroll, for å forhindre uautorisert tilgang og modifikasjoner til systemer, for å oppdatere og forbedre kunderegistre, for å fastslå kvalifisering for tjenestene og kortene og for kredittreferansesjekker via ekstern kreditt referansebyråer, for tvisteløsning, for å beskytte forretningshemmeligheter og annen kommersielt verdifull informasjon, for å sikre konfidensialiteten til kommersielt sensitiv informasjon, for å sikre at vi kan holde kontakten med kundene våre om tjenester og nye produkter og tjenester, for å sikre at selskapet er sannsynligvis være i stand til å betale for korttransaksjoner, for å opprettholde akkrediteringene våre slik at vi kan demonstrere at vi opererer i henhold til de høyeste standarder, og som kreves av lov eller kortnettverksregler.

Vi kan med rimelighet anonymisere, samle eller avidentifisere personopplysninger eller kombinere dem med andre data for å maskere deres forhold til bestemte individer. Slike data vil da bli ansett som «Avidentifiserte data». Avidentifiserte data er ikke lenger personopplysninger, og vi kan bruke avidentifiserte data og dele dem offentlig eller med tredjeparter uten din tillatelse til noe formål.

7. Deling av data

Vi deler rutinemessig personopplysninger med:

 • Kredittrapporteringsbyråer;
 • Tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel betalingstjenesteleverandører, markedsføringsbyråer, nettstedverter og kortnettverk og -utstedere; eller
 • Tredjeparter godkjent av selskapet eller dets ansatte.

Vi tillater bare våre tredjepartstjenesteleverandører å håndtere dine personopplysninger hvis vi er overbevist om at de tar passende tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Vi pålegger også tredjeparts tjenesteleverandører kontraktsmessige forpliktelser for å sikre at de kun kan bruke dine personopplysninger til å levere tjenester til oss og deg. Vi kan også dele personopplysninger med eksterne revisorer, f.eks. i forhold til akkreditering og revisjon av våre regnskaper.

Vi deler også personopplysninger med regulatorer, rettshåndhevelse, leverandører av finansielle tjenester eller andre autoriserte tredjeparter som kreves av loven.

Vi kan også trenge å dele noen personopplysninger med andre parter, for eksempel potensielle kjøpere av deler av eller hele virksomheten vår eller under en omstrukturering. Vi vil vanligvis anonymisere informasjon, men dette er kanskje ikke alltid mulig. Mottakeren av opplysningene vil være bundet av taushetsplikt.

Med unntak av det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi ikke dele dine personopplysninger med noen annen tredjepart.

Vi kan legge til eller endre hvordan eller når vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til å behandle personopplysninger uten å varsle deg, bortsett fra at all bruk av personopplysninger vil være i samsvar med denne personvernerklæringen.

8. Hvor lenge dine personlige data vil bli oppbevart

Ansattes personopplysninger levert av et selskap eller dets ansatte vil bli vedlikeholdt av Torpago i samsvar med vår praksis og som kreves av loven eller avtalene vi opprettholder med tredjeparts tjenesteleverandører. Vi vil beholde dine personopplysninger mens du har en konto hos oss eller mens vi leverer tjenester til deg. Deretter vil vi beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig:

 • For å svare på spørsmål, klager eller krav fremsatt av deg eller på dine vegne;
 • For å vise at vi behandlet deg rettferdig; eller
 • For å føre journaler som er pålagt ved lov.

Vi vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger enn nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen. Ulike oppbevaringsperioder gjelder for ulike typer personopplysninger. Torpago og dets tredjeparts tjenesteleverandører kan beholde personopplysninger for å overholde myndighetenes rapporteringsforpliktelser og andre juridiske eller regulatoriske krav.

Når det ikke lenger er nødvendig å beholde personopplysningene dine, vil vi slette eller anonymisere dem.

9. Eksport av internasjonale brukere og personopplysninger

Tjenestene våre drives fra og rettet mot selskaper i USA, for bruk av ansatte utelukkende i USA. Siden er ikke beregnet på besøkende utenfor USA. Alle personopplysninger vi samler inn vil bli overført til, behandlet, brukt, håndtert og lagret i USA eller andre land gjennom våre tredjepartstjenesteleverandører. Lov om beskyttelse av personopplysninger i USA kan avvike fra lovene i landet du befinner deg i, og dine personopplysninger kan være gjenstand for forespørsler fra myndighetene eller stevninger, rettskjennelser eller rettshåndhevelse i henhold til amerikansk lov. Spesielt blir du oppmerksom på at USA bruker en sektormodell for personvern som er avhengig av en blanding av lovgivning, myndighetsregulering og selvregulering.

Der lovene i ditt land tillater deg å gjøre det, ved å bruke tjenestene eller besøke nettstedet vårt eller ved å oppgi dine personopplysninger, samtykker du til overføring, behandling, bruk av, håndtering og lagring av personopplysninger i USA som kanskje ikke tilbyr et tilsvarende nivå av beskyttelse som det som kreves i landet der du bor, som beskrevet i denne personvernerklæringen og i andre avtaler mellom Torpago og deg. Hvis du ikke vil at dine personlige data skal overføres til USA og andre land der vi opererer, vennligst ikke send inn informasjon til oss eller bruk nettstedet vårt eller tjenestene.

10. Annen viktig informasjon

Sikkerhet. Vi bruker rimelige og hensiktsmessige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte informasjonen din mot uautorisert bruk, tilgang, tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Vi bestreber oss på å beskytte personopplysningene vi mottar, samler inn og lagrer, ved hjelp av passordbeskyttelse, brannmurer og andre midler. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de som har et reelt forretningsbehov for å få tilgang til dem. De som behandler dine personopplysninger vil kun gjøre det på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt. Vi krever også at tredjeparts tjenesteleverandører som handler på våre vegne eller som vi deler dine personopplysninger med, også sørger for passende sikkerhetstiltak i samsvar med bransjestandarder. Vi har også prosedyrer på plass for å håndtere ethvert mistenkt datasikkerhetsbrudd. Vi vil varsle deg og enhver gjeldende regulator om et mistenkt datasikkerhetsbrudd der vi er juridisk pålagt å gjøre det.

Ingen datasikkerhetsprogram er imidlertid helt sikre, og vi kan ikke garantere sikkerheten til informasjonen du sender inn via nettstedet vårt mens det er på vei over internett. Enhver slik overføring av informasjon fra deg over internett er på egen risiko. Vennligst kontakt oss umiddelbart hvis du mener at dine personlige data, bruksdata eller andre data som er gitt til oss ikke er sikre eller har gått tapt eller stjålet.

Bruk av mindreårige. Vi retter ingen av våre tjenester til barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, vennligst ikke bruk tjenestene våre, gå inn på nettstedet eller oppgi noen personopplysninger til oss.

Hvis vi får vite at vi har samlet inn eller mottatt personopplysninger fra et barn under 13 år uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, i samsvar med Children’s Online Privacy Protection Act, vil vi slette slike personopplysninger fra databasen vår og kansellere de tilsvarende kontoene. Hvis du tror vi kan ha informasjon fra eller om et barn under 13 år, vennligst se vår "Kontakt oss"-delen nedenfor. Besøk FTCs nettsted på www.ftc.gov for tips om beskyttelse av barns personvern på nettet.

Tredjeparts nettsteder. Hvis du i din interaksjon med nettstedet blir koblet til eller dirigert til, eller klikker på, et tredjepartsnettsted, kan vi ikke kontrollere hvilken informasjon du kan gi til den parten eller på den nettsiden, og vi er ikke ansvarlige for hvordan denne parten kan bruke eller avsløre all informasjon du måtte gi dem. Dette er ikke som en godkjenning fra oss av tredjepartsnettsteder, innhold som kan tilbys på slike tredjepartsnettsteder, eller av produkter eller tjenester levert av en slik tredjepart. Vi kontrollerer ikke, og er heller ikke ansvarlige for, slike tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenestetilbud. Som sådan oppfordrer vi deg til å utvise forsiktighet før du gir dem dine personopplysninger og å se gjennom tredjepartens personvernregler for informasjon om deres databehandlingspraksis.

Du bør kontakte nettstedadministratoren for slike tredjepartsnettsteder hvis du har noen klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående slike tredjepartsnettsteder eller dens personvernpraksis.

Endringer i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen ble publisert på datoen "Sist oppdatert" ovenfor. Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst. Endringer i denne personvernerklæringen vil bli gjort ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet vårt. Hvis vi har et eksisterende forhold til deg eller hvis du er en ansatt, kan vi også gi deg eller selskapet varsler gjennom nettstedet vårt eller din Torpago-konto; eller gi meldinger direkte til deg ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt oss. Eventuelle personvernerklæringer vi gir deg er effektive 24 timer etter at vi publiserer dem offentlig eller gir dem til deg. Vennligst besøk denne personvernerklæringen regelmessig for å lese den gjeldende versjonen.

11. Personlig informasjon vi solgte eller avslørte for et forretningsformål

I løpet av de foregående 12 månedene har vi solgt følgende kategorier av personopplysninger til en eller flere tredjeparter:

 • Identifikatorer (f.eks. et ekte navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer eller andre lignende identifikatorer);
 • Informasjon som identifiserer, relaterer seg til, beskriver eller kan knyttes til en bestemt person, inkludert, men ikke begrenset til, hans eller hennes navn, signatur, personnummer, fysiske egenskaper eller beskrivelse, adresse, telefonnummer, pass nummer, førerkort eller statlig identifikasjonskortnummer, forsikringspolisenummer, utdanning, sysselsetting, ansettelseshistorikk, bankkontonummer, kredittkortnummer, debetkortnummer eller annen finansiell informasjon, medisinsk informasjon eller helseforsikringsinformasjon;
 • Kjennetegn på beskyttede klassifikasjoner under California eller føderal lov;
 • Kommersiell informasjon (f.eks. registreringer av personlige eiendeler, produkter eller tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert, eller andre kjøps- eller forbrukshistorier eller -tendenser);
 • Biometrisk informasjon;
 • Internett- eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon (f.eks. nettleserhistorikk, søkehistorikk og informasjon om en forbrukers interaksjon med et nettsted, en applikasjon eller en reklame på Internett);
 • Geolokaliseringsdata;
 • Audio, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller lignende informasjon;
 • Profesjonell eller sysselsettingsrelatert informasjon;
 • Utdanningsinformasjon, definert som informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig personlig identifiserbar informasjon som definert i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA); og
 • Konklusjoner trukket fra noen av informasjonen identifisert ovenfor for å lage en profil om en forbruker som gjenspeiler forbrukerens preferanser, egenskaper, psykologiske trender, disposisjoner, atferd, holdninger, intelligens, evner og evner.

I løpet av de foregående 12 månedene har vi avslørt følgende kategorier av personopplysninger for forretningsformål til en eller flere tredjeparter:

 • Identifikatorer (f.eks. et ekte navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer eller andre lignende identifikatorer);
 • Informasjon som identifiserer, relaterer seg til, beskriver eller kan knyttes til en bestemt person, inkludert, men ikke begrenset til, hans eller hennes navn, signatur, personnummer, fysiske egenskaper eller beskrivelse, adresse, telefonnummer, pass nummer, førerkort eller statlig identifikasjonskortnummer, forsikringspolisenummer, utdanning, sysselsetting, ansettelseshistorikk, bankkontonummer, kredittkortnummer, debetkortnummer eller annen finansiell informasjon, medisinsk informasjon eller helseforsikringsinformasjon;
 • Kjennetegn på beskyttede klassifikasjoner under California eller føderal lov;
 • Kommersiell informasjon (f.eks. registreringer av personlige eiendeler, produkter eller tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert, eller andre kjøps- eller forbrukshistorier eller -tendenser);
 • Biometrisk informasjon;
 • Internett- eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon (f.eks. nettleserhistorikk, søkehistorikk og informasjon om en forbrukers interaksjon med et nettsted, en applikasjon eller en reklame på Internett);
 • Geolokaliseringsdata;
 • Audio, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller lignende informasjon;
 • Profesjonell eller sysselsettingsrelatert informasjon;
 • Utdanningsinformasjon, definert som informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig personlig identifiserbar informasjon som definert i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA); og

Konklusjoner trukket fra noen av informasjonen identifisert ovenfor for å lage en profil om en forbruker som gjenspeiler forbrukerens preferanser, egenskaper, psykologiske trender, disposisjoner, atferd, holdninger, intelligens, evner og evner.

12. Dine rettigheter under California-loven

Du kan ha rett i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA), og visse andre personvern- og databeskyttelseslover, som aktuelt, til å utøve gratis:

Utlevering av personopplysninger vi samler inn om deg Du har rett til å vite:

 • Kategoriene av personopplysninger vi har samlet inn om deg;
 • Kategoriene av kilder som personopplysningene samles inn fra;
 • Vår virksomhet eller kommersielle formål for å samle inn eller selge personopplysninger;
 • De spesifikke delene av personopplysninger vi har samlet inn om deg.

Vær oppmerksom på at vi ikke er pålagt å:

 • Ta vare på personopplysninger om deg som ble samlet inn for en enkelt engangstransaksjon hvis denne informasjonen om deg ikke blir oppbevart i den ordinære virksomheten;
 • Gjenidentifisere eller på annen måte koble sammen data som, i den ordinære virksomheten, ikke vedlikeholdes på en måte som kan anses som personopplysninger; eller
 • Oppgi personopplysningene til deg mer enn to ganger i løpet av en 12-måneders periode.

Personopplysninger solgt, delt, avslørt eller brukt til et forretningsformål I forbindelse med personopplysninger vi kan selge eller utlevere til en tredjepart for et forretningsformål, har du rett til å vite:

 • Kategoriene av personopplysninger om deg som vi solgte og kategoriene til tredjeparter som personopplysningene ble solgt til; og
 • Kategoriene av personopplysninger som vi avslørte om deg for et forretningsformål.

Du har rett i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) og visse andre personvern- og databeskyttelseslover, der det er aktuelt, til å velge bort salg eller utlevering av dine personopplysninger. Hvis du utøver din rett til å velge bort salg eller utlevering av dine personopplysninger, vil vi avstå fra å selge dine personopplysninger, med mindre du senere gir uttrykkelig tillatelse til salg av dine personopplysninger. For å velge bort salg eller utlevering av dine personlige data, besøk vår hjemmeside og klikk på koblingen Ikke selg min personlige informasjon her: [URL].

Rett til å begrense bruk og utlevering av sensitive personopplysninger. Du har rett til å velge bort bruk og utlevering av dine sensitive personopplysninger for alt annet enn å levere forespurte varer eller tjenester.

For å velge bort bruk og avsløring av dine personlige data, besøk vår hjemmeside og klikk på koblingen Begrens bruken av min sensitive personlige informasjon her: [URL].

Rett til korrigering Du har rett til å be om retting av unøyaktige personopplysninger som vi oppbevarer om deg. Ved mottak av en verifiserbar forespørsel fra deg, vil vi bruke kommersielt rimelige tiltak for å korrigere de unøyaktige personopplysningene.

Rett til sletting Med forbehold om visse unntak angitt nedenfor, ved mottak av en verifiserbar forespørsel fra deg, vil vi:

 • Slett dine personopplysninger fra våre poster; og
 • Be eventuelle tjenesteleverandører om å slette dine personopplysninger fra registrene deres.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan slette dine personopplysninger hvis det er nødvendig for å:

 • Fullfør transaksjonen som personopplysningene ble samlet inn for, oppfylle vilkårene for en skriftlig garanti eller produkttilbakekalling utført i samsvar med føderal lov, gi en vare eller en tjeneste som er forespurt av deg, eller rimelig forventet innenfor rammen av vårt pågående forretningsforhold med deg , eller på annen måte utføre en kontrakt mellom deg og oss;
 • Oppdag sikkerhetshendelser, beskytt mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet; eller straffeforfølge de ansvarlige for den aktiviteten;
 • feilsøke for å identifisere og reparere feil som svekker eksisterende tiltenkt funksjonalitet;
 • Utøve ytringsfrihet, sikre retten til en annen forbruker til å utøve sin ytringsfrihet, eller utøve en annen rettighet fastsatt ved lov;
 • Overhold California Electronic Communications Privacy Act;
 • Engasjere seg i offentlig eller fagfellevurdert vitenskapelig, historisk eller statistisk forskning i offentlig interesse som overholder alle andre gjeldende etikk- og personvernlover, når vår sletting av informasjonen sannsynligvis vil umuliggjøre eller alvorlig svekke oppnåelsen av slik forskning, forutsatt at vi har innhentet ditt informerte samtykke;
 • Aktiver utelukkende intern bruk som er rimelig tilpasset dine forventninger basert på forholdet ditt til oss;
 • Overholde en eksisterende juridisk forpliktelse; eller
 • Ellers bruk dine personopplysninger internt på en lovlig måte som er forenlig med konteksten du ga informasjonen i.

Beskyttelse mot diskriminering Du har rett til ikke å bli diskriminert av oss fordi du har utøvd noen av rettighetene dine i henhold til CCPA. Dette betyr at vi ikke kan blant annet:

 • nekte varer eller tjenester til deg;
 • Betale forskjellige priser eller priser for varer eller tjenester, inkludert gjennom bruk av rabatter eller andre fordeler eller ilegge straffer;
 • gi deg et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester; eller
 • Foreslå at du vil motta en annen pris eller pris for varer eller tjenester eller et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.

Vær oppmerksom på at vi kan kreve en annen pris eller pris eller tilby et annet nivå eller kvalitet på [varer og/eller tjenester] til deg, hvis denne forskjellen er rimelig relatert til verdien som gis til virksomheten vår av dine personopplysninger.

13. Hvordan utøve dine rettigheter

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i denne personvernerklæringen, vennligst:

 • Ring oss gratis på 650-623-5429 eller
 • Kontakt oss ved å bruke en av metodene nedenfor (se "Kontakt oss").

Vær oppmerksom på at du bare kan sende en CCPA-relatert forespørsel om datatilgang eller dataportabilitet to ganger i løpet av en 12-måneders periode.

For at vi skal kunne behandle forespørselen din, må du gi oss:

 • Nok informasjon til å identifisere deg (f.eks. ditt fulle navn, adresse og kunde- eller saksreferansenummer);
 • Bevis på din identitet og adresse (f.eks. en kopi av førerkortet eller passet og en nylig bruks- eller kredittkortregning); og
 • En beskrivelse av hvilken rett du ønsker å utøve og informasjonen som forespørselen din gjelder.

Du kan bruke en representant, kalt en "autorisert agent", for å sende inn en forespørsel til oss. En autorisert agent betyr en fysisk person, eller en forretningsenhet registrert hos California Secretary of State, som du har autorisert til å handle på dine vegne. For å beskytte personvernet ditt, krever Torpago at du bekrefter at du har gitt den autoriserte agenten tillatelse til å sende inn forespørselen, og du må gi den autoriserte agenten signert tillatelse. "Signert" betyr at den skriftlige attesten, erklæringen eller tillatelsen enten er fysisk signert eller gitt elektronisk i henhold til Uniform Electronic Transactions Act. En autorisert agent som har fullmakt i henhold til California Probate Code seksjon 4121 til 4130 må sende inn bevis på lovfestet fullmakt, men forbrukerverifisering er ikke nødvendig. Torpago kan avslå en forespørsel fra en autorisert agent som ikke fremlegger bevis på at de er autorisert til å handle på dine vegne. Forespørsler sendt av en autorisert agent vil fortsatt kreve verifisering av personen som er gjenstand for forespørselen i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor.

Vi er ikke forpliktet til å gjøre en datatilgang eller avsløring av dataportabilitet hvis vi ikke kan bekrefte at personen som sender forespørselen er personen som vi samlet informasjon om, eller er noen autorisert til å handle på denne personens vegne.

Eventuelle personopplysninger vi samler inn fra deg for å bekrefte identiteten din i forbindelse med forespørselen din, vil utelukkende brukes til verifiseringsformål.

14. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller informasjonen vi har om deg, vennligst kontakt oss via post, e-post eller telefon. Våre kontaktopplysninger er vist nedenfor:

Torpago, Inc., Attn: Legal, 631 Folsom, Unit A San Francisco CA 94107 support@torpago.com

Torpago Rewards-tillegg

Sist oppdatert: 1. januar 2023

1. Viktig informasjon

Dette Torpago Rewards-tillegget («Tillegg») er underlagt Torpago-plattformavtalen («Avtalen») mellom selskapet og Torpago Inc., hvis vilkår er innlemmet ved referanse i dette tillegget. Termer med stor forbokstav som brukes i dette tillegget og som ikke er definert på annen måte i dette tillegget, er definert i avsnitt 4 i avtalen.

Torpago tilbyr selskapet muligheten til å tjene penger tilbake-rabatter ("belønninger") på kjøp som er fullført med selskapets Torpago-kort ("belønningsprogram"). Deltakelse i belønningsprogrammet og muligheten til å tjene belønninger tilbys etter eget skjønn av Torpago og underlagt selskapets overholdelse av dette tillegget. Torpago forbeholder seg retten, når som helst og uten forvarsel, til å kansellere, suspendere eller gjøre endringer i belønningsprogrammet når som helst, inkludert ved å supplere dette tillegget med betingelser, avsløringer og avtaler som vil bli betraktet som en del av dette tillegget. I tillegg kan Torpago, etter eget skjønn, forby selskapet å tjene belønninger, bruke belønninger som selskapet allerede har tjent, eller bruke noen funksjoner i belønningsprogrammet.

2. Varsel om endringer i belønningsprogrammet

Torpago vil gi selskapet varsel hvis det er en endring i hastigheten som selskapet tjener belønninger med eller hvis Torpago begrenser mengden belønninger selskapet kan tjene. Torpago vil sende denne kunngjøringen til selskapet i samsvar med vilkårene i avtalen. Selskapet forstår og godtar at Torpago kan gjøre disse endringene når som helst.

3. Kansellering av påmelding

Torpago forbeholder seg retten til å kansellere eller suspendere en brukers deltakelse i belønningsprogrammet uten forvarsel til selskapet eller brukeren for faktisk eller mistenkt misbruk av belønningsprogrammet, inkludert, uten begrensning: (a) faktisk eller forsøkt svindel knyttet til kortet eller belønningsprogrammet; (b) ethvert forsøk på salg, utveksling eller overføring av belønninger; eller (c) ethvert brudd på vilkårene i dette tillegget. I tillegg forbeholder Torpago seg retten til å kansellere eller suspendere belønningsprogrammet når som helst og uten forvarsel. Torpago vil informere selskapet så snart Torpago finner det praktisk mulig om enhver kansellering eller suspensjon av belønningsprogrammet. Selskapet er ansvarlig for å varsle den berørte brukeren.

4. Hvordan selskapet kan tjene belønninger; Unntak

Selskapet vil tjene belønninger når selskapet og/eller brukerne bruker Torpago-kort til å foreta kvalifiserende kjøp av produkter og tjenester, minus tilbakeføringer eller refusjoner (samlet kalt "Kvalifiserte kjøp"). Å kjøpe produkter og tjenester med selskapets Torpago-kort vil i de fleste tilfeller telle som et kvalifisert kjøp; Følgende typer transaksjoner vil imidlertid ikke telle og vil ikke tjene belønninger.

 • Returnerte kostnader
 • Kreditter til Torpago-kontoen eller kortet
 • Refunderte transaksjoner
 • Omstridte transaksjoner
 • Kontanttransaksjoner (f.eks. minibanktilgang, som ikke er tillatt)
 • Reisesjekker, utenlandsk valuta, postanvisninger, bankoverføringer eller lignende kontantlignende transaksjoner
 • Lotteri, kasinospillsjetonger, veddemål på racerbane eller lignende veddemålstransaksjoner
 • Alle sjekker som får tilgang til selskapets konto
 • Renter
 • Uautoriserte eller uredelige belastninger
 • Gebyrer av noe slag, inkludert en årlig avgift, hvis aktuelt, og
 • Eventuelle aktiviteter som er forbudt på listen over forbudte aktiviteter

Selskapets belønninger vil bli gitt som en kreditt på selskapets periodiske erklæringer på månedlig basis ikke senere enn slutten av kalendermåneden etter måneden der den kvalifiserende transaksjonen fant sted. Opptjening av belønninger vil begynne ved aktivering av selskapets kort.

5. Hva selskapet vil tjene

Selskapet vil tjene belønninger på kvalifiserende kjøp i henhold til månedlige forbruksvolumer. Selskapet tjener den angitte prosentandelen av belønninger kun for mengden av kvalifiserte kvalifiserte kjøp. Den kvalifiserte belønningsprosenten vises i Torpago-kontodashbordet.

Noen ganger kan Torpago tilby selskapet måter å tjene bonusbelønninger på gjennom spesielle kampanjer. Selskapet vil finne ut mer om slike spesialkampanjer på tidspunktet for tilbudet. De tilleggsvilkårene som representeres av disse spesialkampanjene vil bli ansett som en del av dette tillegget.

6. Forbud

tjene belønninger eller motregne belønninger Selskapet har allerede tjent som ennå ikke er reflektert i selskapets periodiske erklæring hvis:

 • Selskapet betaler ikke i tide gebyrene på selskapets Torpago-kort som angitt i avtalen
 • Selskapets tilknyttede kontosaldo, eller saldoen på et hvilket som helst Torpago-kort, er negativ
 • Et kjøp blir belastet tilbake, refundert, bestridt eller på annen måte reversert
 • Torpago mistenker at selskapet har engasjert seg i uredelig aktivitet relatert til selskapets konto eller belønningsprogrammet; eller
 • Torpago mistenker at selskapet har misbrukt belønningsprogrammet på noen måte.

Torpago kan også belaste selskapets tilknyttede konto eller en hvilken som helst annen bankkonto som selskapet har registrert hos Torpago for å gjenopprette belønningsbeløp som allerede er betalt til selskapet av en av årsakene beskrevet ovenfor. Med forbehold om Torpagos rett til å kansellere eller suspendere belønningsprogrammet, kan selskapet begynne å tjene og bruke belønninger igjen i neste faktureringssyklus etter at selskapets Torpago-konto og koblede konto blir gjeldende eller når Torpago ikke lenger mistenker svindel eller misbruk.

7. Hvordan selskapet kan miste sine belønninger; Gebyrer

Selskapets påløpte belønninger utløper ikke så lenge selskapets tilknyttede konto og Torpago-konto begge er åpne; Imidlertid vil selskapet umiddelbart miste eventuelle belønninger som er påløpt, men som ennå ikke er reflektert i selskapets periodiske erklæring hvis selskapets tilknyttede konto eller Torpago-kontostatus endres (f.eks. er suspendert eller stengt), eller selskapets koblede konto eller Torpago-konto stenges, for noen av følgende årsaker:

 • • Selskapet betaler ikke i tide gebyrene på selskapets Torpago-kort som angitt i avtalen;
 • • Selskapet unnlater å overholde dette tillegget eller avtalen;
 • • Torpago mener selskapet kan være uvillig eller ute av stand til å betale selskapets gjeld i tide
 • • Selskapet inngir en begjæring som debitor i enhver konkurs, borettslag, reorganisering, likvidasjon, oppløsning eller insolvensbehandling, eller er gjenstand for en ufrivillig begjæring i en slik prosedyre
 • • Torpago mener at selskapet har engasjert seg i uredelig aktivitet knyttet til selskapets Torpago-konto eller belønningsprogrammet; eller
 • • Torpago mener at selskapet har misbrukt selskapets Torpago-konto, Torpago-kortene eller belønningsprogrammet på noen måte.

Torpago kan også belaste selskapets tilknyttede konto eller en hvilken som helst annen bankkonto som selskapet har registrert hos Torpago for å gjenopprette belønningsbeløp som allerede er betalt til selskapet av en av årsakene beskrevet ovenfor.

Hvis selskapets Torpago-konto eller Torpago-kort er inaktivt i førtifem (45) dager eller mer, noe som betyr at selskapet ikke har opptjent nok belønninger til å ha rett til en distribusjon til selskapets periodiske erklæring, kan Torpago deaktivere belønningsprogrammet med hensyn til selskapets Torpago-konto eller Torpago-kort. Hvis Torpago gjør det, kan Torpago belaste selskapets Torpago-konto med et administrativt gebyr som tilsvarer beløpet for ikke-distribuerte belønninger som selskapet har påløpt gjennom datoen for deaktivering. Selskapet vil ikke tjene belønninger i noen periode der belønningsprogrammet har blitt deaktivert. Selskapet må kontakte Torpago kundeservice for å reaktivere belønningsprogrammet; men eventuelle gebyrer som allerede er belastet kan ikke refunderes.

Hvis selskapets Torpago-kort eller Torpago-konto stenges av en annen grunn, eller hvis Torpago kansellerer belønningsprogrammet, kan Torpago kreditere alle påløpte men ikke-distribuerte belønninger opptjent frem til den 15. i måneden mot selskapets endelige sluttsaldo.

Hvis et kvalifisert kjøp returneres eller refunderes, vil Torpago trekke fra den eksisterende belønningssaldoen beløpet av belønninger som tidligere er opptjent for slike kvalifiserte kjøp. I tilfelle selskapet ikke har en nåværende belønningssaldo, vil Torpago trekke fra belønningsbeløpet som tidligere er opptjent for slike kvalifiserte kjøp fra en fremtidig belønningssaldo på Torpago-kortet. Hvis det ikke er noen fremtidig belønningssaldo eller hvis selskapets Torpago-kort eller Torpago-konto stenges, forbeholder Torpago seg retten til å fakturere selskapet for beløpet av belønninger som tidligere er opptjent for slike kvalifiserte kjøp, og et slikt beløp skal umiddelbart forfalle og betales.

8. Annen viktig informasjon

Belønninger regnes ikke som selskapets eiendom og kan vanligvis ikke overføres ved død, som en del av et rettslig oppgjør eller som en del av et spørsmål om innenlandsforhold. Opptjening av belønninger kan ikke overføres til andre programmer. Selskapet kan ikke overføre eller flytte opptjente, men ikke-distribuerte belønninger med mindre det er uttrykkelig angitt i dette tillegget eller avtalen. I tillegg kan slike belønninger ikke overføres ved lov, for eksempel ved konkurs.

Alt har blitt gjort for å sikre at belønningene er nøyaktige. Torpago er ikke ansvarlig for feil eller utelatelser i opptjening eller distribusjon av belønninger, inkludert, men ikke begrenset til, unøyaktigheter på grunn av datafeil, sene eller feilaktige datainnsendinger, eller ethvert tap som kan oppstå i forbindelse med bruken av kortet(ene). Spørsmål eller tvister angående opptjening og/eller innløsning av belønninger skal løses av Torpago etter eget skjønn.

Selskapets deltakelse i belønningsprogrammet kan resultere i mottak av skattepliktig inntekt fra Torpago, og Torpago kan være nødvendig å sende til selskapet, og sende inn til IRS (eller gjeldende statlige skattemyndigheter), et skjema 1099-MISC (diverse inntekter). Selskapet er ansvarlig for enhver skatteplikt og for å overholde eventuelle skattemeldinger eller andre rapporteringskrav knyttet til deltakelse i programmet. Ta kontakt med selskapets skatterådgiver hvis selskapet har spørsmål om skattekonsekvensene av å delta i programmet.

9. Skadesløsholdelse fra Kunden og Kortholdere.

Ved å delta i belønningsprogrammet godtar selskapet, bortsett fra det som er angitt nedenfor, å frigi, frigjøre og holde Torpago, kortnettverket og deres respektive morselskap, tilknyttede selskaper, ansatte, ledere, direktører, etterfølgere, og tildeler alle krav, skader, ansvar, inkludert men ikke begrenset til fysisk skade og død og kostnader, inkludert men ikke begrenset til advokatsalærer, som oppstår fra selskapets deltakelse og hver brukers deltakelse i belønningsprogrammet. Denne frigjøringen, frigjøringen og erstatningen skal ikke gjelde for noe tap eller skade som er et resultat av grov uaktsomhet eller forsettlig uaktsomhet fra Torpago, kortnettverket og deres respektive morselskap, tilknyttede selskaper, ansatte, ledere, styremedlemmer, etterfølgere og overdragere. Torpago kan kreve en skadesløsholdelse fra brukeren for å delta i belønningsprogrammet. Selskapet godtar videre at verken Torpago, kortnettverket eller noen person eller enhet som oppfyller belønningsinnløsningen er ansvarlig for inntektsrapportering, skattetrekk eller skattekonsekvenser for selskapet eller brukeren som følge av innløsningen av belønninger og selskapet skal holde skadesløs. Torpago, kortnettverket og enhver person eller enhetsselskap involvert i belønningsinnløsningen ufarlig for tap, kostnader eller utgifter som selskapet eller brukeren måtte pådra seg som et resultat.

Liste over forbudte aktiviteter

Revidert 2. mars 2020

Forbudte virksomheter og personer:

Følgende kan ikke åpne eller forsøke å åpne en konto med, eller bruke tjenester levert av Torpago:

Enheter og personer som er oppført på SDN-listen (spesielt utpekte statsborgere) publisert av United States Treasury Office of Foreign Asset Control; og

Enheter og personer identifisert for omfattende økonomiske sanksjoner av USAs utenriksdepartement

Forbudte aktiviteter:

Selskaper som primært er engasjert i følgende aktiviteter vil være forbudt å bruke tjenester:

Salg av Schedule I-kontrollerte stoffer med eller uten en farmasøytisk lisens, eller salg av Schedule II-V-kontrollerte stoffer uten en farmasøytisk lisens, der slike tidsplaner er definert av United States Department of Justice, Drug Enforcement Agency (DEA);

Produksjon, salg eller distribusjon av marihuana;

Produksjon, salg eller distribusjon av våpen, tilbehør, ammunisjon og andre våpen;

Gambling, tipping, lotterier, lotterier eller sjansespill;

Prostitusjon eller eskortetjenester;

Salg av forfalskede eller "grå marked" varer eller tjenester;

Bli rik-fort-ordninger, markedsføring på flere nivåer eller aktiviteter som kan anses som urettferdige, villedende eller fornærmende handlinger eller praksis (UDAAP);

Bruk av Torpago-tjenester til personlig bruk, familiebruk eller annen ikke-kommersiell bruk;

Aktiviteter som er ulovlige eller som Torpago, etter eget skjønn, identifiserer som høyrisiko; eller

Bruk av tjenestene på en måte som er inkonsekvent eller forbudt i henhold til plattformavtalen.

Begrensede aktiviteter:

Selskaper som er engasjert i følgende aktiviteter kan bli pålagt å gi ytterligere informasjon eller dokumentasjon:

Kjøp, salg eller utvinning av kryptovaluta;

Leverandører av finansielle tjenester, inkludert banker eller banktilknyttede selskaper, verdipapirmeglere eller pengesendere; eller

Profesjonelle tjenester inkludert advokatfirmaer eller konsulentfirmaer.

Ta kontakt med oss ​​hvis du er usikker på om din virksomhet eller aktiviteter er tillatt av Torpago.

Begrensede land:

Torpago-kortet er sperret fra og kan ikke brukes i følgende land:

Blokkerte land: Cuba, Iran, Irak, Papua Ny-Guinea, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Sudan, Syria, Zimbabwe, Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Guyana, LAO Peoples Democratic Republikken, Uganda, Yemen, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Libya, Libanon, Somalia, Sør-Sudan, Ukraina, Venezuela, Vanuatu, Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Algerie, Angola, Panama, Myanmar, Liberia, Albania, Argentina, Aserbajdsjan , Balkan, Bangladesh, Belize, Bolivia, Brunei Darussalam, Kambodsja, Kypros, Dominica, Ecuador, Etiopia, Ghana, Haiti, Hercegovina, Honduras, Indonesia, Kenya, Korea, Kuwait, Kirgisistan, Latvia, Liberia, Mongolia, Marokko, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Filippinene, Qatar, Sao Tome og Principe, Sierra Leone, Sri Lanka, Surinam, Syria, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan, og Vietnam

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål eller bekymringer support@torpago.com.

SUTTON BANK KORT PROGRAMAVTALE

VIKTIG: Disse vilkårene inkluderer løsning av tvister ved voldgift i stedet for rettslig og gruppesøksmål. VENNLIGST LES NØYE.

Disse Torpago-kortprogrammets vilkår og betingelser (disse "vilkårene") representerer en avtale mellom hver forretningskontoeier og bank som styrer Torpago-kortprogrammet (hvert vilkår som definert nedenfor). Bedriftskontoeieren erkjenner herved at ingenting i disse vilkårene etablerer et kundeforhold mellom Banken og noen person utenom Bedriftskontoeieren, inkludert, uten begrensning, forretningsadministratoren eller en autorisert bruker. Bedriftskontoeieren erkjenner videre at autoriserte brukere er dens agenter og påtar seg eneansvar for å sikre at autoriserte brukere overholder disse vilkårene eller eventuelle vilkår eller betingelser for kortbruk etablert av kontoeier.

1. DEFINISJONER

"Tilgangsinformasjon" betyr samlet en PIN-kode, online brukernavn, passord, utfordringsspørsmål og annen sikkerhetsinformasjon som brukes for å få tilgang til en bedriftskonto eller kortkonto.

"Autorisert bruker" betyr enhver utpekt person som er autorisert av bedriftsadministratoren til å bruke kortet på vegne av bedriftskontoeier.

"Bank" betyr Sutton Bank, medlem av Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC").

"Bedriftskonto" betyr registrene vi oppbevarer for å redegjøre for verdien av midlene som er tilgjengelige for å knyttes til kort utstedt på forespørsel fra bedriftskontoeier eller en hvilken som helst forretningsadministrator, og inkluderer alle kortkontoer.

"Bedriftskontoeier" eller "Du" eller "Din" betyr enheten som har kvalifisert seg for og etablert en bedriftskonto og en eller flere kortkonto(r) (se avsnitt 5.2 - Kvalifisering for og etablering av forretningskonto og kortkontoer).

"Forretningsadministrator" betyr enhver utpekt person som er autorisert av bedriftskontoeieren til å administrere bedriftskontoen og tilhørende kortkonto(er) og/eller handle på bedriftskontoeiers vegne i forbindelse med disse vilkårene, inkludert uten begrensning utpeking av autoriserte brukere, finansieringskort Kontoer, og angi kortkontobegrensninger (se avsnitt 6.2 – Kvalifisering for og etablering av en bedriftskonto og kortkontoer).

"Kort" betyr det Visa®-merkede Torpago-kortet utstedt av Bank, som alle autoriserte brukere kan få penger på Kortkontoen gjennom. Kort er et fysisk eller virtuelt kort preget med et 16-sifret nummer. Hver referanse til "Kort" skal også inkludere alle "Kort" gitt til autoriserte brukere.

"Kortkonto" betyr en underkonto til bedriftskontoen og den delen av bedriftskontoen som bedriftsadministratoren har gitt en autorisert bruker tilgang til i henhold til prosedyrene angitt i denne avtalen.

"Torpago" refererer til Torpago, Inc., Inc., et amerikansk selskap som betjener programmet og er vert for nettstedet, som en del av sin virksomhet med å hjelpe bedriftskontoeier med å administrere bedriftsutgifter, og dets etterfølgere, tilknyttede selskaper eller rettighetshavere.

"Torpago Card Program" eller "Program" betyr programmet der banken utsteder ett eller flere kort til bedriftskontoeier for bruk av autoriserte brukere for å hjelpe bedriftskontoeier med å administrere bedriftsutgifter.

"Torpago-avtale" betyr den separate avtalen mellom bedriftskontoeieren og Torpago i henhold til hvilken bedriftseieren mottar Torpago-utgiftsstyringstjenester.

"Hovedeier" betyr (1) hver enkelt person, hvis noen, som, direkte eller indirekte, gjennom en kontrakt, ordning, forståelse, forhold eller på annen måte, eier 25 prosent eller mer av bedriftskontoeieren og (2) en person med betydelig ansvar for å administrere bedriftskontoeieren oppført ovenfor, for eksempel en administrerende direktør eller seniorleder (f.eks. administrerende direktør, finansdirektør, administrerende direktør, administrerende medlem, generalpartner, president, visepresident, kasserer); eller enhver annen person som regelmessig utfører lignende funksjoner.

"Vi", "oss" og "vår" betyr Bank og dens etterfølgere, tilknyttede selskaper og rettighetshavere.

"Nettsted" betyr: www.torpago.com

2. AKTIVERING AV KORTET

Ingen autorisert bruker kan bruke et kort før forretningsadministratoren har aktivert kortet i henhold til disse vilkårene.

3. VIKTIG INFORMASJON OM PROSEDYRER FOR Å ÅPNE EN FORRETNINGSKONTO

FOR Å HJELPE REGJERINGEN MED Å KJEMPE FINANSIERING AV TERRORISME OG HVAVISNINGSAKTIVITETER, KREVER FØDERAL LOV ALLE FINANSIELLE INSTITUTIONER TIL Å INNHA, VERIFISERE OG REGISTRERE INFORMASJON SOM IDENTIFISERER HVER PERSON SOM ÅPNER EN KONTO. HVA DETTE BETYR FOR FORRETNINGSKONTOEIEREN: NÅR FORRETNINGSKONTOEN ÅPNER EN FORRETNINGSKONTO, SPØR VI OM NAVN, ADRESSE, ARBEIDSGIVER IDENTIFIKASJONSNUMMER OG ORGANISASJONSDOKUMENTER TIL VIRKSOMHETENS KONTOEIER, OG ADRESSER. ANNEN INFORMASJON OM HVER HOVEDEIER SOM GIR OSS Å IDENTIFISERE FORRETNINGSKONTOENE OG DENNE HOVEDEIERE. VI KAN OGSÅ BE OM Å SE EN KOPI AV HVER HOVEDEIERS FØRERLISENS ELLER ANDRE IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER.

4. VERKDAGER

Våre virkedager er mandag til fredag, unntatt føderale helligdager, selv om vi holder åpent. Eventuelle referanser til "dager" i denne avtalen er kalenderdager med mindre annet er angitt.

5. SAMTYKKE TIL Å BRUKE ELEKTRONISKE SIGNATURER OG KOMMUNIKASJONER

5.1. Samtykke fra eier av bedriftskonto. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, samtykker bedriftskontoeier til å bruke elektroniske signaturer og elektronisk motta alle poster, meldinger, erklæringer, kommunikasjon og andre elementer for alle tjenester levert til bedriftskontoeier og autoriserte brukere under disse vilkårene og i forbindelse med Forretningskontoeier sitt forhold til oss (samlet "kommunikasjon") som vi ellers kan bli pålagt å sende eller gi bedriftskontoeier i papirform (f.eks. via post). Ved å akseptere og godta disse vilkårene elektronisk, representerer bedriftskontoeier at: (1) bedriftskontoeier har lest og forstår dette samtykket til å bruke elektroniske signaturer og motta kommunikasjon elektronisk; (2) Bedriftskontoeier tilfredsstiller minimumskravene til maskinvare og programvare spesifisert nedenfor; og (3) Forretningskontoeiers samtykke vil forbli i kraft inntil bedriftskontoeier trekker tilbake samtykket sitt som spesifisert nedenfor.

5.2. Bedriftskontoeiers rett til å trekke tilbake bedriftskontoeiers samtykke. Bedriftskontoeiers samtykke til å motta kommunikasjon elektronisk vil forbli gyldig inntil bedriftskontoeier trekker det tilbake. Bedriftskontoeier kan trekke tilbake samtykket til å motta ytterligere kommunikasjon elektronisk når som helst ved å kontakte oss på support@torpago.com. Hvis bedriftskontoeier trekker tilbake samtykket til å motta kommunikasjon elektronisk, forbeholder vi oss retten til å stenge bedriftskontoen og alle tilknyttede kortkontoer og returnere de gjenværende saldoene på bedriftskontoen og kortkontoen som angitt i denne avtalen (i så fall vil autoriserte brukere ikke lenger være i stand til å bruke et kort eller delta i programmet, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen) eller belaste bedriftskontoeier et gebyr for papirkopier av kommunikasjon. Ethvert tilbaketrekking av bedriftskontoeiers samtykke til å motta kommunikasjon elektronisk vil være effektiv først etter at vi har en rimelig tidsperiode til å behandle bedriftskontoeiers uttak. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke fra bedriftskontoeier til å motta kommunikasjon elektronisk, ikke vil gjelde for kommunikasjon elektronisk levert av oss til bedriftskontoeier før tilbaketrekking av samtykke fra bedriftskontoeier trer i kraft.

5.3. Bedriftskontoeier må holde kontaktinformasjon oppdatert hos oss. For å sikre at vi er i stand til å gi kommunikasjon til bedriftskontoeier elektronisk, må bedriftskontoeier varsle oss om enhver endring i deres e-postadresse ved å oppdatere bedriftskontoeierens profil på nettstedet.

Vi vil forsøke å kommunisere med deg kun ved å bruke den nyeste kontaktinformasjonen du har gitt oss. Du godtar at enhver melding eller kommunikasjon som sendes til deg på en adresse som er angitt i registrene våre, skal være effektive med mindre vi har mottatt et varsel om adresseendring fra deg.

Vi kan ikke påta oss ansvar for e-postmeldinger som ikke er mottatt av deg, eller for forsinkelser i mottak eller levering av e-postvarsler. Hvis du gjør e-postkontoen din tilgjengelig for en annen person, godtar du at du er ansvarlig for enhver utgivelse av kontoinformasjon til denne personen.

5.4. Kopi av kommunikasjon. Bedriftskontoeier bør skrive ut og lagre eller elektronisk lagre en kopi av all kommunikasjon som vi sender til bedriftskontoeier elektronisk. Vi forbeholder oss retten til å beregne et gebyr for slike papireksemplarer.

5.5. Maskinvare- og programvarekrav. For å få tilgang til og beholde kommunikasjon gitt til bedriftskontoeier elektronisk, må bedriftskontoeier ha: (1) en gyldig e-postadresse; (2) en datamaskin eller annen mobil enhet (som nettbrett eller smarttelefon) som opererer på en plattform som Windows eller et Mac-miljø; (3) en tilkobling til internett som Internet Explorer 11 (eller nyere), Mozilla Firefox 30, Safari 7 eller Chrome 29; (4) en gjeldende versjon av et program som leser og viser PDF-filer nøyaktig, for eksempel Adobe Reader versjon 7 eller høyere; (5) en skriver for å skrive ut og lagre kommunikasjon i papirform eller elektronisk lagring for å beholde kommunikasjon i elektronisk form; (6) en datamaskin eller enhet og et operativsystem som kan støtte alt ovenfor. "Gjeldende versjon" betyr en versjon av programvaren som for øyeblikket støttes av utgiveren og som leser og viser PDF-filer nøyaktig.

5.6. Endringer. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å kommunisere med bedriftskontoeier i papirform. I tillegg forbeholder vi oss retten til, etter eget skjønn, å avbryte leveringen av elektronisk kommunikasjon eller å avslutte eller endre vilkårene og betingelsene som vi leverer elektronisk kommunikasjon på. Med mindre annet kreves av gjeldende lov, vil vi varsle bedriftskontoeier om enhver slik oppsigelse eller endring ved å oppdatere denne avtalen på nettstedet eller levere varsel om slik oppsigelse eller endring elektronisk.

6. VILKÅR FOR FORRETNINGSKONTO

6.1 Bedriftsadministratorer. Ved å utpeke en person som en "forretningsadministrator", erkjenner og godtar forretningskontoeier at handlingene eller utelatelsene til en forretningsadministrator skal utføres på vegne av bedriftskontoeieren, og eieren av bedriftskontoen skal være fullt ansvarlig og ansvarlig for slike handlinger eller utelatelser som hvis de var handlinger eller unnlatelser fra bedriftskontoeier. Forretningsadministrators forpliktelser i disse vilkårene skal anses å være forpliktelser for bedriftskontoeier.

6.2 Kvalifisering for og etablering av forretningskonto og kortkontoer.

6.2.1 Kvalifisering

For å opprette og vedlikeholde en bedriftskonto og en eller flere kortkontoer, må en bedriftskontoeier:

(i) tidligere har inngått en Torpago-avtale, hvilken avtale må forbli i kraft og ikke sies opp eller utløpe;

(ii) utpeke, via nettstedet, en bedriftsadministrator til å handle på vegne av bedriftskontoeier i forbindelse med disse vilkårene og autorisere bedriftsadministratoren til å finansiere en autorisert brukers kortkonto og på annen måte administrere bedriftskontoen og tilknyttede kortkontoer;

(iii) godta disse vilkårene, som kan bli endret fra tid til annen som angitt på nettstedet i samsvar med gjeldende lov; og

(iv) Gi oss informasjonen som kreves for å bekrefte identiteten til eieren av bedriftskontoen.

6.2.2 Bedriftskontoeiers representasjon og garantier

Ved å åpne en bedriftskonto, be om, aktivere eller bruke et kort eller ved å beholde, bruke eller godkjenne bruken av kortet, representerer og garanterer eieren av bedriftskontoen oss at:

(i) Bedriftskontoeier har mottatt en kopi av disse vilkårene og godtar å være bundet av og overholde dem og forstår at de kan endres i samsvar med gjeldende lov;

(ii) Forretningskontoeier er behørig organisert, gyldig eksisterende og i god anseelse i henhold til lovene i staten i USA da den ble opprettet;

(iii) Forretningskontoeier er behørig kvalifisert og i god anseelse til å gjøre forretninger i alle jurisdiksjoner der bedriftskontoeier driver sin virksomhet;

(iv) Bedriftskontoeier har all nødvendig organisatorisk makt og autoritet til å opprette forretningskontoen og hver kortkonto, inngå disse vilkårene og utføre alle forpliktelsene som skal utføres av den i henhold til disse vilkårene;

(v) den personlige og forretningsmessige informasjonen som bedriftskontoeier gir oss i forbindelse med forretningskontoen er sann, korrekt og fullstendig;

(vi) den enkelte som godtar og godtar disse vilkårene for bedriftskontoeier har den nødvendige bedriftsautoriteten til å godta og godta vilkårene på vegne av bedriftskontoeieren;

(vii) Business Administrator utpekt av Business Account Owner er statsborger eller fast bosatt i USA (med gyldig amerikansk skatte-ID-nummer) og er minst 18 år gammel (eller eldre hvis han bor i en stat der majoritetsalderen er eldre);

(viii) Bedriftskontoeier autoriserte forretningsadministratoren til å autorisere hver autorisert bruker til å akseptere og bruke kortet; og

(ix) Bedriftskontoen vil kun brukes til forretningsformål og ikke brukes til personlige, familie- eller husholdningsformål.

6.3 Programbeskrivelse.

Forretningskontoen er en konto som gjøres tilgjengelig for eieren av bedriftskontoen for å lette utstedelsen av kort som kan brukes av autoriserte brukere til kommersielle forretningsformål. Hver kortkonto er en underkonto til forretningskontoen som vil gjøre det mulig for eieren av bedriftskontoen å spore saldoen på midler som er tildelt kortet som er knyttet til en slik kortkonto. Kortet gir autoriserte brukere tilgang til midler som er tildelt kortet av forretningsadministratoren, med forbehold om begrensningene fastsatt av forretningsadministratoren. Verken bedriftskontoen eller kortkontoen utgjør en bruks- eller sparekonto. Kortet er ikke et gavekort, og det er heller ikke ment å brukes til gaveformål. Kortet er ikke et kredittkort. Bedriftskontoeier vil ikke motta noen renter på midlene på bedriftskontoen eller noen kortkonto. Kortet forblir bankens eiendom og må tilbakeleveres på forespørsel. Kortet kan ikke løses inn mot kontanter. Kortet er ikke overførbart og kan kanselleres eller tilbakekalles når som helst uten forvarsel, med unntak av det som kreves av loven. Forretningsadministratoren vil avgjøre om et kort utstedt til en autorisert bruker vil være et fysisk kort eller virtuelt kort. Banken kan, etter eget skjønn, begrense antall kort som kan utstedes på vegne av bedriftskontoeier. Forretningsadministratoren skal ha full makt og godtar å administrere forretningskontoen og hver kortkonto kun som beskrevet i denne avtalen og som behørig autorisert av eieren av bedriftskontoen. Forretningsadministratoren vil være autorisert til å begrense eller begrense aktiviteten på alle kort med eller uten samtykke fra en autorisert bruker. Forretningsadministratoren vil også være autorisert til å gjøre endringer på kortkontoen med eller uten samtykke fra en autorisert bruker. Bedriftskontoeieren er eieren av alle midler på bedriftskontoen og allokert til enhver kortkonto til enhver tid, og hver autorisert bruker godtar at kortet kun skal brukes som autorisert av bedriftskontoeieren. Bedriftskontoeier erkjenner og godtar at verdien som er tilgjengelig på Bedriftskontoen og enhver Kortkonto er begrenset til midlene som er lagt til Bedriftskontoen eller allokert til en kortkonto i henhold til disse vilkårene.

6.4 Finansiering av bedriftskontoen

. Med forbehold om begrensningene som er angitt i denne avtalen, kan forretningsadministratoren bare legge til midler til forretningskontoen som beskrevet i dette avsnittet 6.4. Midlene som er tilgjengelige for finansiering av bedriftskontoen er begrenset til de tilgjengelige midlene som er satt inn av forretningsadministrator i banken. Når bedriftskontoeieren inngår en Torpago-avtale, vil Torpago sette inn penger i banken. Når kortet brukes til å foreta et kjøp, vil vi motta en forespørsel om transaksjonsautorisasjon fra selgeren. Ved mottak av forespørselen om transaksjonsautorisasjon vil vi kommunisere med Torpago for å avgjøre om bedriftskontoeieren er autorisert til å oppfylle forespørselen om transaksjonsautorisasjon. Hvis Torpago varsler oss om at bedriftskontoeier er autorisert til å utføre en slik transaksjon, blir midlene som kreves for transaksjonen lagt til kortkontoen din, og transaksjonen vil bli autorisert, og kortkontoen din vil bli debitert for det autoriserte beløpet for kjøpet . Hvis Torpago varsler oss om at bedriftskontoeieren ikke er autorisert til å utføre en slik transaksjon, blir ingen midler lagt til kortkontoen din og transaksjonen vil bli avvist. Torpago-avtalen vil regulere ditt ansvar overfor Torpago for alle transaksjoner på kortet.

6.5 Etablere kortkontoinnstillinger.

Kun midler på bedriftskontoen kan allokeres til en kortkonto og få tilgang til ved hjelp av et kort. En forretningsadministrator kan sette visse grenser ("Innstillinger") for hvert kort og den tildelte kortkontoen via nettstedet. Autoriserte brukere vil ikke ha tillatelse til å opprette eller endre innstillingene. For eksempel kan en bedriftsadministrator opprette innstillinger som begrenser mengden midler som kan tildeles en kortkonto eller mengden transaksjoner som kan utføres med et kort i løpet av en dag eller måned. En bedriftsadministrator kan endre innstillingene fra tid til annen via nettstedet uten en autorisert brukers samtykke. Nye innstillinger og endringer i eksisterende innstillinger trer i kraft først etter at vi har en rimelig tid til å behandle de nye innstillingene eller endringene.

6.6 Kansellering og suspensjon.

I tillegg til og uten å begrense våre rettigheter under denne avtalen, kan en forretningsadministrator suspendere eller kansellere en kortkonto når som helst ved å endre innstillingene på nettstedet (se avsnitt 6.5 ovenfor). Ved suspensjon eller kansellering av en kortkonto kan det hende at den autoriserte brukeren ikke lenger kan bruke kortkontoen eller det tilknyttede kortet.

6.7 Transaksjonskrav.

Transaksjoner som er godkjent og behandlet med Kortet kan kun brukes til å kjøpe varer og tjenester kun for forretningsformål og ikke til personlige, familie- eller husholdningsformål.

6.8 Autorisert brukerkvalifisering og samtykker.

Før et kort distribueres til en autorisert bruker, skal bedriftskontoeier være ansvarlig for å sikre at hver autorisert bruker (i) er en amerikansk statsborger eller permanent bosatt (med gyldig amerikansk skatte-ID-nummer) på minst 18 år (eller eldre hvis de er bosatt i en stat hvor majoritetsalderen er eldre); (ii) godtar vilkårene i denne avtalen; og (iii) gir eller godtar at en forretningsadministrator kan gi all forespurt informasjon, slik som den autoriserte brukerens navn, e-postadresse og annen informasjon som vi kan be om fra tid til annen (samlet kalt "brukerinformasjon"). Bedriftskontoeier representerer og garanterer at all informasjon, inkludert brukerinformasjon, gitt til oss fra tid til annen er sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Bedriftskontoeier samtykker i å umiddelbart varsle oss skriftlig om endringer i brukerinformasjon. Når en bedriftsadministrator varsler oss om å tilbakekalle slik tillatelse, vil vi stenge kortkontoen og autorisert bruker kan ikke lenger bruke kortet.

6.9 Tilbakekall av forretningsadministratorprivilegier.

Bedriftskontoeier må varsle oss via e-post på support@torpago.com for å tilbakekalle tillatelse for enhver bedriftsadministrator til å administrere bedriftskontoen og kortkontoen(e). Enhver tilbakekalling av slik tillatelse vil være effektiv først etter at vi har en rimelig tid til å behandle bedriftskontoeiers uttak.

6.10 Tilbakekalling av autoriserte brukerprivilegier.

En bedriftsadministrator må endre innstillingene på nettstedet eller varsle oss via e-post på support@torpago.com for å tilbakekalle tillatelsen for en autorisert bruker til å bruke kortet. Enhver tilbakekalling av slik tillatelse vil være effektiv først etter at vi har en rimelig tid til å behandle bedriftskontoeiers uttak.

6.11 Aktivering av et kort.

En bedriftsadministrator eller autorisert bruker må aktivere et kort før det kan brukes. En forretningsadministrator eller autorisert bruker kan aktivere et kort på nettstedet ved å gå til https://www.torpago.com/

For å aktivere et fysisk kort må du oppgi viss brukerinformasjon slik at vi kan bekrefte identiteten din. Bedriftsadministrator kan aktivere et virtuelt kort på nettstedet.

6.12 Avgifter.

Det er ingen gebyrer knyttet til bruk av et kort, selv om bedriftskontoeieren kan bli vurdert programavgifter i henhold til Torpago-avtalen (se https://www.torpago.com/).

6.13 Kort- og PIN-sikkerhet.

Når du velger en PIN-kode for fysiske kort, bør ikke en bedriftsadministrator og autoriserte brukere bruke tall eller ord som vises i lommeboken deres (f.eks. fødselsdato, adresse eller personnummer). Autoriserte brukere må huske PIN-kodene sine og ikke dele dem med noen. Ikke skriv PIN-koden på et kort eller oppbevar den på samme sted som kortet. Autoriserte brukere bør behandle kortet med samme forsiktighet som kontanter. Beskytt alltid kortet og oppbevar det på et trygt sted. Ikke send et kortnummer i en e-post eller tekstmelding. Sørg for at kort- og tilgangsinformasjon er sikret med kryptering når den brukes til å utføre transaksjoner over Internett eller trådløse nettverk.

6.14 Tapt eller stjålet kort.

Kompromittert PIN-kode eller uautorisert tilgang til bedriftskonto. Kortet er et kommersielt kort og gir ikke forbrukerbeskyttelse for tapte eller stjålne kort eller uautoriserte transaksjoner. Behandle kortet som kontanter. Inntil en bedriftsadministrator eller autorisert bruker rapporterer et kort som tapt eller stjålet eller rapporterer en uautorisert transaksjon på en bedriftskonto eller kortkonto, er bedriftskontoeier fullt ansvarlig for alle transaksjoner, selv om kortet er tapt, stjålet eller brukt til uautoriserte transaksjoner . Kontakt kundeservice UMIDDELBART hvis en bedriftsadministrator eller autorisert bruker mener: (a) et kort er tapt eller stjålet, (b) noen har fått uautorisert tilgang til tilgangsinformasjon, eller (c) noen har overført eller kan overføre midler fra Bedriftskonto eller en kortkonto uten tillatelse fra en bedriftsadministrator eller autorisert bruker. Å rapportere et tapt/stjålet kort eller uautoriserte transaksjoner ved å ringe (866) 200-5650 eller ved å logge på nettstedet (https://www.torpago.com/) for å deaktivere kortet er den beste måten å minimere mulige tap. Med mindre vi har autorisert en transaksjon etter at en bedriftskonto eller kortkonto er blokkert, er bedriftskontoeier ansvarlig for alle uautoriserte transaksjoner som påbegynnes og gebyrer som påløper ved uautorisert bruk av et kort. Unnlatelse av å varsle oss umiddelbart kan føre til at eieren av bedriftskontoen mister ALLE pengene på bedriftskontoen og de tilknyttede kortkontoene.

6.15 Bruke et kort.

Kort kan ikke brukes til kontantuttak i minibanker, kan ikke brukes til lønnsbetalinger for bedrifter, og kan brukes til kjøp i USA og internasjonalt, underlagt land med restriksjoner. Autorisert bruker kan bruke et kort til å foreta kjøp hos enhver forhandler som aksepterer Visa-debetkort eller debetkort fra andre nettverk som banken deltar i, med forbehold om tilgjengelig kortkontosaldo, transaksjonsgrensene og transaksjonsbegrensningene skissert nedenfor, og de andre vilkårene og betingelsen i denne avtalen. Hvis Autorisert Bruker bruker et Kortnummer uten å fremvise Kortet (som for en postordre, telefon eller Internett-kjøp), vil rettsvirkningen være den samme som om Autorisert Bruker brukte selve Kortet. Hver gang autorisert bruker bruker et kort, autoriserer bedriftskontoeier oss til å redusere verdien som er tilgjengelig på kortkontoen med transaksjonsbeløpet og eventuelle gjeldende gebyrer. Autorisert bruker har ikke lov til å overskride beløpet til tilgjengelige midler på forretningskontoen eller tildelt kortkontoen hans eller hennes kortkonto, avhengig av hva som er mindre, gjennom en individuell transaksjon eller en rekke transaksjoner. Likevel, hvis en transaksjon overstiger mengden tilgjengelige midler på bedriftskontoen eller allokert til en autorisert brukers kortkonto, vil bedriftskontoeier være fullt ut ansvarlig overfor oss for hele transaksjonsbeløpet og eventuelle gjeldende gebyrer. Vi kan nekte å behandle en transaksjon, eller midlertidig "fryse" en kortkonto og forsøke å kontakte en bedriftsadministrator hvis vi oppdager transaksjoner som er uvanlige eller virker mistenkelige, eller bruk av kortet som ikke er i samsvar med dets tiltenkte bruk.

6.16 Selger holder på tilgjengelige midler.

Når autorisert bruker bruker et kort- eller kortnummer for å starte en transaksjon på visse forhandlersteder, for eksempel hoteller, restauranter, bensinstasjoner og leiebilselskaper, der det endelige kjøpsbeløpet er ukjent på autorisasjonstidspunktet, kan en tilbakeholding settes inn. på de tilgjengelige midlene på Kortkontoen for et beløp som er lik eller over det endelige transaksjonsbeløpet. Midlene som er underlagt sperringen vil ikke være tilgjengelig for bedriftskontoeier eller autorisert bruker for noe annet formål før selgeren sender oss det endelige transaksjonsbeløpet. Når vi har mottatt det endelige transaksjonsbeløpet, kan det ta opptil sju dager før sperringen fjernes. I løpet av denne perioden vil bedriftskontoeier og autorisert bruker ikke ha tilgang til midlene som er underlagt sperringen. Vær oppmerksom på at autorisert bruker kan oppleve problemer med å bruke et kort på ubetjente salgsautomater, kiosker og bensinstasjonspumper. Hvis et kort blir avvist på en "betal ved pumpen"-bensinstasjon selv om den autoriserte brukeren har tilstrekkelige midler tilgjengelig, bør den autoriserte brukeren betale for kjøpet inne hos kassen.

6.17 Transaksjonsgrenser.

Maksimumsbeløpet som kan brukes på kortkontoen er begrenset til lavere av: (a) grensene satt av en forretningsadministrator og (b) grenser fastsatt av banken. Bankens grenser er: (1) det maksimale beløpet som kan brukes på en kortkonto er $250 000 per transaksjon, $1 000 000 per dag og $4 000 000 per måned. For å beskytte kortkontoen kan vi midlertidig pålegge begrensninger på dollarbeløpet, antallet og typen transaksjoner som utføres med et kort og kortkontoen. I den grad gjeldende lov tillater det, forbeholder vi oss retten til å: (a) endre transaksjonsgrensene; (b) begrense, blokkere eller sperre visse typer overføringer eller transaksjoner: og (c) begrense, suspendere eller blokkere overføringer fra bestemte personer, enheter eller kortkontoer.

6.18 Transaksjonsbegrensninger.

Autorisert bruker kan ikke bruke et kort til online gambling eller ulovlige transaksjoner. Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for ulovlige transaksjoner forsøkt. En forretningsadministrator kan begrense transaksjoner (a) basert på selgerkategorikode, (b) kjøp som kommer utenfor USA, eller (c) kjøp gjort til selgere utenfor USA. Vi kan nekte å behandle enhver transaksjon vi mener bryter vilkårene i denne avtalen.

6.19 Ansvar for autoriserte transaksjoner.

Bedriftskontoeier er ansvarlig for alle transaksjoner som initieres og gebyrer som påløper ved bruk av kort og kortkonto. Hvis en bedriftsadministrator eller en autorisert bruker tillater en annen person å ha tilgang til et kort- eller kortnummer, vil vi behandle dette som om forretningsadministratoren har autorisert en slik person til å bruke kortet, og bedriftskontoeier vil være ansvarlig for alle transaksjoner og gebyrer som påløper av en slik person, selv om de overstiger autorisasjonen som er gitt. Bedriftskontoeier vil videre være ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres og eventuelle gebyrer påløpt av den autoriserte brukeren, selv om den autoriserte brukeren overskrider omfanget av autoriteten gitt til slik autoriserte bruker av bedriftskontoeier. Transaksjoner vil bli vurdert som uautoriserte først etter at en bedriftsadministrator varsler oss om at personen ikke lenger er autorisert til å bruke kortet.

6.20 Kortkontosaldo.

Det er viktig å vite mengden tilgjengelige midler på kortkontoen før du utfører en transaksjon med et kort. Hvis det ikke er nok midler på kortkontoen til å dekke transaksjonsbeløpet, vil transaksjonen bli avvist. Hvis Autorisert Bruker ikke har tilstrekkelige midler på Kortkontoen, kan Autorisert Bruker be om at forhandleren belaster en del av kjøpet på Kortet og betaler det resterende beløpet med kontanter eller et annet kort. Disse kalles "delte transaksjoner." Noen forhandlere tillater ikke kortholdere å utføre delte transaksjoner. Bedriftskontoeier erkjenner og godtar at midlene som er tilgjengelige for å utføre transaksjoner er begrenset til de tilgjengelige midlene som er lagt til kortkontoen som ikke er gjenstand for tilbakehold. Autorisert bruker er ikke autorisert til å bruke midler som er lagt til kortkontoen ved en feiltakelse. Enhver transaksjon som kan skape en negativ saldo for bedriftskontoen eller en kortkonto er ikke tillatt, men kan forekomme under begrensede omstendigheter. Justeringer kan gjøres på kortkontoen for å reversere en feil, reflektere en selgerjustering eller løse en tvist angående en transaksjon som er lagt inn på kortkontoen. Disse behandlings- og justeringsoppføringene kan føre til at bedriftskontoen eller kortkontoen får en negativ saldo. Hvis en bedriftskonto eller kortkonto har en negativ saldo, godtar eieren av bedriftskontoen: (a) at saldoen på bedriftskontoen kan justeres for å reflektere dette beløpet; (b) at vi automatisk kan bruke eventuelle påfølgende innskudd til forretningskontoen for å tilfredsstille den negative saldoen og (c) for å betale oss på forespørsel med en personlig sjekk, postanvisning eller annen betalingsmåte autorisert av oss for beløpet av det negative balansere. Hvis ingen fremtidige midler legges til kortkontoen, kan vi sende bedriftskontoeier et varsel som forklarer årsaken til justeringen og ber om betaling med en personlig sjekk, postanvisning eller annen betalingsmåte for å tilfredsstille den negative saldoen. Betalinger skal sendes til oss på 156 2nd Street San Francisco, CA 94105, eller adressen som er oppgitt i gjeldende varsel.

6.21 Transaksjonshistorikk.

En bedriftsadministrator kan få informasjon om tilgjengelige midler på bedriftskontoen eller en kortkonto og en 60-dagers historikk over kortkontoens transaksjoner på nettstedet.

6.22 Kontovarsler.

Hvis en bedriftsadministrator og autorisert bruker oppgir e-postadresser til oss, vil vi sende bedriftsadministratoren og autorisert bruker viktige meldinger via e-post om kortkontoen. I tillegg, hvis en virksomhetsadministrator og autorisert bruker oppgir mobiltelefonnummer eller andre tekstmeldingsadresser til oss, samtykker virksomhetsadministratoren og autorisert bruker uttrykkelig til å motta tekstmeldinger knyttet til kortkontoen på dette nummeret eller adressen. For å unngå tvil aksepterer bedriftskontoeier det fulle og hele ansvaret for å innhente alle slike samtykke(r) og samtykker i å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i gjeldende kontaktinformasjon. Forretningsadministratoren og den autoriserte brukeren kan endre varslingsfrekvensen når som helst ved å oppdatere varslingsinnstillingen på nettstedet. Tredjeparts data og meldingsavgifter kan påløpe.

Verifisert mobilenhet. For at forretningsadministratoren skal kunne bruke programtjenester med en mobil enhet, må forretningsadministratoren oppgi et gyldig mobilenhetsnummer eller tekstmeldingsadresse på nettstedet og bekrefte nummeret eller tekstmeldingsadressen som instruert av oss. For å bekrefte mobilenhetsnummeret eller tekstmeldingsadressen kan vi sende en kode via tekstmelding til mobilenhetsnummeret eller tekstmeldingsadressen som er oppgitt, og kreve at koden oppgis som instruert av oss. Hvis bedriftsadministratorens mobilenhetsnummer eller tekstmeldingsadresse endres, må bedriftsadministratoren umiddelbart oppgi og bekrefte det nye mobilenhetsnummeret eller tekstmeldingsadressen. For å unngå tvil aksepterer bedriftskontoeier det fulle og hele ansvaret for å innhente alle slike samtykke(r) og samtykker i å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i gjeldende kontaktinformasjon.

6.23 Transaksjoner i utenlandsk valuta.

Hvis en autorisert bruker foretar et kjøp med kortet ditt i en annen valuta enn i amerikanske dollar, vil beløpet som trekkes fra de tilgjengelige midlene på kortkontoen bli konvertert av Visa til amerikanske dollar. Den gjeldende valutakursen vil bli valgt Visa fra utvalget av kurser som er tilgjengelige i grossistvalutamarkeder for gjeldende sentralbehandlingsdato, som kan variere fra kursen Visa selv mottar eller den statlige mandatkursen. Valutakursen som ble brukt på den sentrale behandlingsdatoen kan være forskjellig fra kursen som var gjeldende på datoen du utførte transaksjonen.

6.24 Samtykke til e-poster og automatiske tekstmeldinger.

Ved å akseptere og/eller bruke kortkontoen og/eller kortet, representerer bedriftskontoeier, forretningsadministrator og autorisert bruker overfor oss at de er eieren av e-postadressen, mobiltelefonnummeret og all annen kontaktinformasjon de har oppgitt, og de samtykker til mottak av e-poster eller tekstmeldinger fra oss, gjeldende kortnettverk, og noen av dets eller deres respektive tilknyttede selskaper eller agenter angående kortet, kortkontoen eller overføringer til eller fra kortkontoen. Bedriftskontoeier og autorisert bruker samtykker i at vi, det aktuelle kortnettverket og enhver av dets eller deres respektive tilknyttede selskaper eller agenter kan bruke automatiske telefonoppringingssystemer eller forhåndsinnspilte meldinger for å ringe, sende e-post eller sende SMS-meldinger til et hvilket som helst telefonnummer eller e-postadresse levert av en bedriftskontoeier eller autorisert bruker. Bedriftskontoeier og autorisert er ansvarlig for eventuelle gebyrer eller andre gebyrer som deres trådløse operatør kan kreve for relaterte data, tekst- eller andre meldingstjenester. Bedriftskontoeier godtar også at den er ansvarlig for å varsle oss om enhver endring i kontaktinformasjonen den har oppgitt. For å unngå tvil aksepterer bedriftskontoeier det fulle og fulle ansvaret for å innhente alle slike samtykke(r) og godtar å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i gjeldende kontaktinformasjon for bedriftskontoeier, autorisert bruker og forretningsadministrator.

6.25 Kvitteringer.

Autorisert bruker bør få en kvittering for hver korttransaksjon. Autorisert bruker godtar å beholde, verifisere og avstemme korttransaksjoner og -kvitteringer.

6.26 Refusjoner og tvister.

Autorisert bruker vil ikke motta kontantrefusjon for korttransaksjoner. Hvis en selger gir en autorisert bruker en kreditt for retur av varer eller justeringer, kan selgeren gjøre det ved å behandle en kredittjustering, som vi vil kreditere de tilgjengelige midlene på kortkontoen. Vi er ikke ansvarlige for levering, kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller andre aspekter av varer eller tjenester som autorisert bruker kjøper med et kort. Alle slike tvister må adresseres og håndteres direkte med selgeren som disse varene eller tjenestene ble kjøpt fra.

6.27 Konfidensialitet.

Personvernet og sikkerheten til ikke-offentlig personlig informasjon er svært viktig for oss. Vi beskytter informasjonen vi mottar om ansatte og agenter til våre bedriftskunder på en måte som er i samsvar med hvordan vi beskytter kundeinformasjon. Bedriftskontoeier er enig i at vi. kan avsløre informasjon til tredjeparter om forretningsadministratoren, enhver autorisert bruker, forretningskontoen eller korttransaksjoner: (a) etter behov for å gjennomføre, administrere eller håndheve den forespurte korttransaksjonen; (b) for å beskytte mot eller forhindre faktisk eller potensiell svindel, uautoriserte transaksjoner eller annet ansvar; (c) etter behov for å etterkomme offentlige organer eller rettskjennelser; eller (d) som tillatt og kreves av gjeldende lov.

6.28 Erstatningskort.

Utløpsdatoen til et kort er identifisert på forsiden av kortet. Hvis det er en positiv saldo på kortkontoen ved utløp av et kort og kortkontoen har god anseelse, kan vi utstede et nytt kort for autoriserte brukere. Vi kan også utstede et nytt kort for autorisert bruker når kortet utløper, selv om det ikke er midler på kortkontoen. Hvis autorisert bruker trenger å erstatte et kort av en eller annen grunn, vennligst kontakt en forretningsadministrator, som bør kontakte kundeservice. Bedriftsadministratoren må oppgi viss brukerinformasjon slik at vi kan bekrefte identiteten deres.

6.29 Vårt ansvar overfor bedriftskontoeier.

Hvis vi ikke fullfører en overføring av midler til eller fra en kortkonto i tide eller i riktig beløp i henhold til disse vilkårene, kan vi være ansvarlige overfor bedriftskontoeier for tap eller skader. Det er imidlertid noen unntak. Vi vil ikke være ansvarlige dersom: (a) uten vår skyld, Autorisert bruker ikke har nok tilgjengelige midler på kortkontoen til å utføre transaksjonen; (b) omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll (som brann, flom, vannskade, strømbrudd, streik, arbeidskonflikt, datahavari, telefonlinjeavbrudd eller naturkatastrofe) forhindrer eller forsinker overføringen til tross for rimelige forholdsregler tatt av oss; (c) systemet eller salgsterminalen fungerte ikke ordentlig og en forretningsadministrator eller autorisert bruker visste om problemet da autorisert bruker startet transaksjonen; (d) midlene på kortkontoen er gjenstand for juridisk prosess eller er på annen måte ikke tilgjengelig for transaksjoner; (e) selgeren nekter å akseptere et kort; (f) hvis tilgang til et kort har blitt blokkert etter at en forretningsadministrator eller autorisert bruker rapporterte et kort tapt eller stjålet; (g) hvis vi har grunn til å tro at transaksjonen er uautorisert; eller (h) transaksjonen ikke kan fullføres fordi et kort er skadet.

6.30 Feil eller spørsmål om bedriftskontoen.

Send e-post til Torpago på support@torpago.com så snart en bedriftsadministrator kan hvis bedriftsadministratoren mener det har oppstått en feil som involverer bedriftskontoen. Vi må høre fra en bedriftsadministrator senest 60 dager etter datoen feilen oppsto. Når en bedriftsadministrator sender melding om en feil som involverer bedriftskontoen, må bedriftsadministratoren fortelle oss: (a) bedriftsadministratorens navn og bedriftskontonummer; (b) hvorfor forretningsadministratoren mener det er en feil og dollarbeløpet involvert; og (c) omtrent når feilen fant sted. Vi vil gjennomgå informasjonen som sendes inn på en kommersielt rimelig måte, men gitt at Torpago-kortprogrammet implementerer et kommersielt produkt, har bedriftskontoeier ikke rett til og vi er ikke forpliktet til å følge kravene eller forpliktelsene i loven om elektronisk overføring av midler E kunngjort under dette, som kun gjelder forbrukerkontoer. Hvis en bedriftsadministrator trenger mer informasjon om feilløsningsprosessen vår, kontakt kundeservice på support@torpago.com.

6.31 Feil eller spørsmål om kortkontotransaksjoner.

Send en e-post til Torpago på support@torpago.com så snart en forretningsadministrator eller autorisert bruker kan hvis forretningsadministratoren eller autorisert mener det har oppstått en feil som involverer kortkontoen. Vi vil gjennomgå informasjonen som sendes inn på en kommersielt rimelig måte, men gitt at Torpago-kortprogrammet implementerer et kommersielt produkt, har bedriftskontoeier ikke rett til og vi er ikke forpliktet til å følge kravene eller forpliktelsene i loven om elektronisk overføring av midler E kunngjort under dette, som kun gjelder forbrukeroverføringer. Hvis en forretningsadministrator eller autorisert bruker trenger mer informasjon om feilløsningsprosessen vår, kontakt kundeservice på support@torpago.com.

6.32 Oppdrag.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, kan vi tildele disse vilkårene uten å innhente samtykke fra bedriftskontoeier. Ingen av bedriftskontoeiere, forretningsadministratorer eller noen autorisert bruker kan tildele eller overføre et kort, kortkonto eller disse vilkårene uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

6.33 Adskillelse og fraskrivelse.

Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller ikke håndhevbar, vil en slik bestemmelse anses å være modifisert i den minste grad som er nødvendig for å gjøre den gyldig og håndhevbar, og resten av denne avtalen vil ikke bli påvirket. Vi gir ikke avkall på våre rettigheter ved å utsette eller unnlate å utøve dem når som helst.

6.34 Endring.

Vi kan legge til, slette eller endre denne avtalen når som helst etter eget skjønn uten å gi varsel til eieren av bedriftskontoen, en forretningsadministrator eller autorisert bruker, underlagt gjeldende lov. Vi forbeholder oss retten til, underlagt gjeldende lov, å levere til bedriftskontoeier enhver melding om endringer i eksisterende vilkår eller tillegg av nye vilkår ved å legge ut en oppdatert versjon av denne avtalen på nettstedet eller levere melding om endringer til bedriftskontoeier elektronisk . Ved å fortsette å delta i programmet godtar bedriftskontoeier å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

6.35 Hele vilkårene.

Disse vilkårene utgjør hele og eneste avtalen mellom bedriftskontoeier og oss med hensyn til programmet og erstatter alle tidligere forståelser, ordninger eller avtaler, enten skriftlige eller muntlige, angående programmet.

6.36 Kansellering og suspensjon.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, kan vi kansellere eller suspendere en bedriftskonto, kort, kortkonto eller denne avtalen umiddelbart, uansett årsak, og, unntatt når det kreves av gjeldende lov, uten varsel til eieren av bedriftskontoen, en bedriftsadministrator eller autorisert bruker. Bedriftskontoeier kan kansellere et kort, kortkonto eller denne avtalen når som helst ved å varsle kundeservice som angitt nedenfor. Kansellering eller suspensjon av denne avtalen vil ikke påvirke noen av våre rettigheter eller forretningskontoeiers forpliktelser som oppstår under denne avtalen før slik kansellering eller suspensjon. I tilfelle en kortkonto blir kansellert, stengt eller avsluttet av en eller annen grunn, kan en bedriftsadministrator be om at den ubrukte saldoen returneres til bedriftskontoen eller til bedriftskontoeieren via en sjekk til postadressen vi har i registrene våre. .

6.37 Engelsk språkkontroller.

Enhver oversettelse av denne avtalen er gitt for din bekvemmelighet. Betydningen av vilkår, betingelser og representasjoner her er underlagt definisjoner og tolkninger på engelsk. Enhver oversettelse som er gitt, kan ikke representere informasjonen nøyaktig på den originale engelske.

6.38 Telefonovervåking/opptak.

Du godtar at vi fra tid til annen, uten ytterligere varsel til deg, kan overvåke og/eller ta opp telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon mellom deg og oss for å sikre kvaliteten på kundeservicen vår eller som kreves av gjeldende lov.

6.39 Nettstedtilgjengelighet.

Selv om det legges ned betydelig innsats for å gjøre nettstedet vårt og andre drifts- og kommunikasjonskanaler tilgjengelig hele døgnet, garanterer vi ikke at disse kanalene er tilgjengelige og feilfrie hvert minutt av dagen. Du godtar at vi ikke vil være ansvarlige for midlertidige avbrudd i tjenesten på grunn av vedlikehold, endringer på nettstedet eller feil, og vi skal heller ikke være ansvarlige for utvidede avbrudd på grunn av feil utenfor vår kontroll, inkludert men ikke begrenset til svikt i sammenkoblings- og operativsystemer. , datavirus, naturkrefter, arbeidskonflikter og væpnede konflikter. Du samtykker i å opptre ansvarlig med hensyn til nettstedet vårt og bruken av det. Du vil ikke bryte noen lover, forstyrre eller forstyrre datanettverk, utgi deg for en annen person eller enhet, krenke rettighetene til en tredjepart, forfølge, true eller trakassere noen, få uautorisert adgang eller forstyrre nettstedets systemer og integritet. Vi skal ikke bære noe ansvar, overhodet, for skader eller avbrudd forårsaket av "datavirus" som kan påvirke datamaskinen eller annet utstyr. Vi anbefaler regelmessig bruk av en anerkjent og lett tilgjengelig programvare for virusscreening og forebygging.

6.40 Gjeldende lov.

Denne avtalen vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i staten Ohio, i samsvar med Federal Arbitration Act, uten å gi effekt til noen prinsipper som sørger for anvendelse av loven i en annen jurisdiksjon.

6.41 Erstatning.

På vår forespørsel samtykker Business Account Owner til å forsvare, holde skadesløs og holde oss og våre foreldre, datterselskaper og andre tilknyttede selskaper og våre og deres ansatte, kontraktører, offiserer og direktører skadesløse mot alle krav, søksmål, skader, kostnader, søksmål, bøter, straffer, forpliktelser og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer) som oppstår som følge av forretningskontoeiers brudd på disse vilkårene, gjeldende lov eller tredjeparts rettigheter eller bedriftskontoeierens eller dens virksomhet Administratorens autoriserte brukeres svindel eller forsettlig oppførsel. Vi forbeholder oss retten til å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som er underlagt skadesløsholdelse fra eieren av bedriftskontoen, i hvilket tilfelle eieren av bedriftskontoen vil samarbeide for å hevde tilgjengelige forsvar.

6.42 INGEN GARANTI FOR TILGJENGELIGHET ELLER UAVBRUTT BRUK.

Fra tid til annen kan tjenester relatert til programmet være ute av drift. Når dette skjer, kan det hende at bedriftsadministratorer ikke kan få tilgang til nettstedet, og autoriserte brukere kan ikke bruke kortet eller få informasjon om kortet. Gi oss beskjed hvis en forretningsadministrator eller autorisert bruker har problemer med å bruke kortet eller nettstedet. Bedriftskontoeier, forretningsadministrator og autoriserte brukere samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige for midlertidige avbrudd i tjenesten på grunn av vedlikehold, endringer på nettstedet eller feil, og vi skal heller ikke være ansvarlige for lengre avbrudd på grunn av feil utenfor vår kontroll, inkludert men ikke begrenset til svikt i sammenkobling og operativsystemer, datavirus, naturkrefter, arbeidskonflikter og væpnede konflikter.

6.43 BEGRENSNING AV ANSVAR.

Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg hvis vi ikke er i stand til å fullføre en transaksjon av en eller annen grunn utenfor vår kontroll. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen eller som på annen måte kreves av gjeldende lov, er vi, våre tilknyttede selskaper og partene som vi inngår kontrakt med for å tilby kortene, kortkontoene og relaterte tjenester verken ansvarlige eller ansvarlige for noen indirekte , tilfeldige, følgeskader, spesielle, eksemplariske eller straffbare skader som oppstår fra eller på noen måte er relatert til kortene, kortkontoene, alle produkter eller tjenester kjøpt ved hjelp av kortkontoer, eller denne avtalen (samt eventuelle relaterte eller tidligere avtaler som Bedriftskontoeier eller autoriserte brukere kan ha hatt med oss).

6.44 VARSEL OM ENDRINGER.

Hvis bedriftskontoeierens amerikanske e-postadresse eller postadresse, eller e-postadresse eller telefonnummer endres, må bedriftskontoeier varsle oss umiddelbart. I tillegg godtar bedriftskontoeier å varsle oss umiddelbart hvis bedriftsadministratorens eller en autorisert brukers status med bedriftskontoeier har endret seg. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at informasjon om kortet, bedriftskontoen eller kortkontoen blir levert til feil person eller at transaksjonene dine blir avvist. I slike tilfeller skal vi ikke være ansvarlige for eventuell misbruk av midler som er tilgjengelige på bedriftskontoen eller kortkontoen. Bedriftskontoeier må varsle oss umiddelbart i tilfelle insolvens, borettslag, konservatorskap, konkurs eller omorganisering av bedriftskontoeier eller endring av hovedeiere. Bedriftskontoeiers kort(er), bedriftskonto og kortkonto kan bli avsluttet av oss i tilfelle endring av kontroll, omorganisering, restrukturering, konvertering, konsolidering, deling eller sammenslåing av bedriftskontoeier.

6.45 TVISTLØSNING VED BINDENDE VOLDGIFT.

For enhver og alle kontroverser, tvister, krav, krav eller søksmål mellom bedriftskontoeier og oss (inkludert tolkningen og omfanget av denne seksjon 6.45 og vilkårligheten av kontroversen, tvisten, kravet, kravet eller søksmålet) knyttet til kortene, bedriftskontoen, kortkontoene eller disse vilkårene (så vel som enhver relatert eller tidligere avtale som eieren av bedriftskontoen kan ha hatt med oss), er bedriftskontoeieren og vi enige om å løse enhver slik uenighet, tvist, krav , krav eller søksmål utelukkende gjennom bindende og konfidensiell voldgift og vilkårene i denne delen. Voldgiften vil finne sted i det føderale rettsdistriktet som ligger i bydelen Manhattan, New York, New York, eller alternativt kan den gjennomføres telefonisk på din forespørsel. Som brukt i denne delen betyr "vi" og "oss" Bank og dens datterselskaper, tilknyttede selskaper, forgjengere, etterfølgere og overdragere og alle dens og deres respektive ansatte, ledere, direktører, agenter og representanter. I tillegg inkluderer "vi" og "oss" Torpago, og enhver tredjepart som tilbyr produkter, tjenester eller fordeler i forbindelse med kortene, kortkontoene eller disse vilkårene (så vel som eventuelle relaterte eller tidligere avtaler som forretningskontoen Eier kan ha hatt med oss) hvis en slik tredjepart er navngitt som en medpart med oss ​​i enhver kontrovers, tvist, krav, krav eller saksårsak underlagt denne delen. Voldgift vil være underlagt Federal Arbitration Act og ikke noen statlig voldgiftslov. Voldgiften vil bli gjennomført for en kommersiell voldgiftsdommer fra American Arbitration Association (“AAA”) med betydelig erfaring i å løse kommersielle kontraktstvister. Som modifisert av disse vilkårene, og med mindre annet er avtalt skriftlig av partene, vil voldgiften bli styrt av AAAs kommersielle voldgiftsregler og, hvis voldgiftsdommeren anser dem gjeldende, tilleggsprosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet, "reglene" og prosedyrer"). Til tross for denne avtalen om voldgift, kan hver av partene søke rettferdig nødhjelp i en føderal domstol hvis den har jurisdiksjon eller, hvis den ikke har det, i en delstatsdomstol lokalisert i det føderale rettsdistriktet til forretningskontoeierens hovedbosted for å opprettholde status quo i påvente av voldgift, og hver part godtar herved å underkaste seg den eksklusive personlige jurisdiksjonen til domstolene som befinner seg i det føderale rettsdistriktet til forretningskontoeierens hovedkontor for slikt formål. En begjæring om midlertidige tiltak vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av plikten til voldgift. Bedriftskontoeier godtar følgende i forbindelse med voldgift: (a) ingen gruppevoldgift eller lignende gruppevoldgift vil bli tillatt; (b) voldgiften vil være konfidensiell, og verken bedriftskontoeier eller vi kan avsløre eksistensen, innholdet eller resultatene av noen voldgift, med unntak av det som måtte være påkrevd ved lov eller for å håndheve voldgiftsdommen; (c) I henhold til avsnitt 6.43 (Ansvarsbegrensning), kan voldgiftsdommeren tildele individuell lettelse eller individuelle rettsmidler som er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov; og (d) hver part vil betale sine egne advokatsalærer og utgifter, med mindre det er en lovbestemmelse som krever at den rådende parten skal betales sine salærer og saksomkostninger og voldgiftsdommeren tildeler slike advokatsalærer og utgifter til den rådende part, og i slike tilfeller vil gebyrene og kostnadene som tildeles bli bestemt av gjeldende lov. Bedriftskontoeier forstår og godtar at ved å godta disse vilkårene:

• DU GIR OPP DIN RETT TIL Å HA EN PRØVE AV JURYEN;

• DU GIR OPP DIN RETT TIL Å LA EN DOMSTOL LØSE ENHVER TVIST MELLOM DEG OG OSS; og

• DU GIR OPP DIN RETT TIL Å TJENE SOM REPRESENTATIV, SOM PRIVAT GENERALDRATOR ELLER I ENHVER ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET, ELLER TIL Å DELTA SOM MEDLEM AV EN KLASSE AV KREVER, I EN HVILKEN VELDIGGJØRELSE OM OSS.

Denne delen vil overleve oppsigelse av kortkontoen eller disse vilkårene samt enhver frivillig betaling av enhver gjeld i sin helhet av bedriftskontoeier eller konkurs av bedriftskontoeier, eller enhver konkurs av oss. Med unntak av underdelene (a) og (b) i denne delen (som forbyr voldgift på klasse- eller kollektivbasis), hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, eller på annen måte er i konflikt med reglene og prosedyrer, vil balansen i denne voldgiftsbestemmelsen forbli i kraft og vil bli tolket i samsvar med dens vilkår som om den ugyldige, ugjennomførbare, ulovlige eller motstridende delen ikke var inneholdt her.

7 VIKTIG KONTAKTINFORMASJON

7.1 Kontaktinformasjon for kundeservice.

En forretningsadministrator og autoriserte brukere kan kontakte oss ved å ringe (855) 957-2514 eller ved å skrive til oss på support@torpago.com.

Denne kortholderavtalen trer i kraft 18. mai 2022.

Dette kortet er utstedt av Sutton Bank, medlem FDIC, i henhold til lisens fra Visa U.S.A. Inc. Visa er et registrert varemerke for Visa, U.S.A. Inc. Alle andre varemerker og tjenestemerker tilhører deres respektive eiere.

Torpago brukeravtale

Revidert 2. mars 2020

Denne brukeravtalen er mellom deg og Torpago Inc. og regulerer din bruk av kortene og tjenestene under plattformavtalen inngått mellom Torpago og selskapet. Termer med stor forbokstav som brukes i denne brukeravtalen har betydningen gitt nedenfor i avsnitt 14.

Referanser til selskapet refererer til selskapet som er ansvarlig for å administrere kortene gitt til deg og selskapets tilknyttede Torpago-konto som brukes til å administrere kort på dine vegne. Ved å bruke kortene og tjenestene som er tilgjengelige for deg under en Torpago-konto, samtykker du til denne brukeravtalen og å motta all kommunikasjon fra Torpago elektronisk som beskrevet i denne avtalen. Vi kan oppdatere eller erstatte denne brukeravtalen med deg ved å legge ut en oppdatert versjon på vår juridiske side.

SEKSJON 9 INKLUDERER OGSÅ DITT FRASKIKKELSE FOR KONSOLIDERT ELLER KLASSE HANDLINGER OG DIN AVTALE FOR Å LØSE TVIST GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT PÅ MÅTEN SOM SAMTYKES TIL AV SELSKAPET UNDER PLATTFORMAVTALEN. VENNLIGST LES DETTE NØYE OG SAMTYK KUN TIL DENNE BRUKERAVTALEN HVIS DU FORSTÅR ​​OG GODTAR DENNE BESTEMMELSEN.

1. Bruk av kort og tjenester, erklæringer

Før du bruker kort på vegne av et selskap, trenger du en administrator for å legge deg til som en autorisert bruker og gi deg tilgang til Torpago-kontoen. Som bruker på en Torpago-konto må du oppgi informasjon om deg selv – inkludert navn, e-postadresse og telefonnummer – samt opprette påloggingsinformasjon. Vi kan også be deg om å oppgi informasjon som vi kan bruke for å bekrefte identiteten din, samt tilleggsinformasjon som vi kan kreve for å tillate deg å bruke eller fortsette å bruke kort eller tjenester.

Du kan bare bruke kort og tjenester for bona fide forretningsformål, for eksempel å foreta kjøp på vegne av selskapet; du har forbud mot å bruke kort eller tjenester til personlig, husholdnings- eller andre formål som ikke er relatert til selskapets virksomhet. Du har også forbud mot å bruke kort til fordel for enhver person, organisasjon eller land der det er forbudt i henhold til amerikansk lov eller hvis aktiviteter er identifisert på listen over forbudte aktiviteter som vi kan oppdatere fra tid til annen.

2. Sikring og overvåking av kortene dine

Du vil holde kortene og påloggingsinformasjonen din sikre og vil umiddelbart varsle administratoren din eller Torpago hvis du vet eller tror at kort eller påloggingsinformasjonen din har blitt kompromittert eller stjålet eller kan bli misbrukt. Vi kan suspendere tilgangen din til tjenester eller kort hvis vi mener at kortet ditt eller påloggingsinformasjonen er kompromittert, eller hvis det å ikke gjøre det utgjør en risiko for deg, selskapet, Torpago eller tredjeparter.

Du vil gjennomgå den periodiske erklæringen knyttet til kortene dine på ikke mindre enn en månedlig basis og umiddelbart rapportere enhver uautorisert eller uredelig aktivitet til din administrator eller Torpago.

3. Kommunisere med deg, tekst- og mobilmeldinger

Selskapet har et etablert forretningsforhold med Torpago. Du vil motta meldinger til e-post og mobilnumre gitt til Torpago av deg eller selskapet. Disse varslene kan inkludere tekst- eller SMS-meldinger som gir informasjon eller varsler om tjenester, kort eller transaksjoner, og kan tillate deg å gi informasjon tilbake til Torpago (for eksempel å sende en kvittering fra en transaksjon). Du kan velge å ikke motta visse varsler gjennom Torpago-kontoen, men dette vil begrense bruken av visse tjenester og kan øke den økonomiske risikoen for selskapet.

Du må opprettholde en oppdatert nettleser og operativsystemer for datamaskiner og mobilenheter for å motta varsler på riktig måte. Du er ansvarlig for alle kostnader som pålegges av internett- eller mobiltjenesteleverandører for å sende eller motta meldinger elektronisk.

Du samtykker til å motta meldinger elektronisk til din mobile enhet og forstår at dette samtykket har samme juridiske virkning som en fysisk signatur. Hvis du ønsker å tilbakekalle dette samtykket, vennligst gi beskjed til administratoren din og kontakt oss.

4. Eierskap til Torpago Property, tilbakemelding

Torpago og lisensgivere eier den inkorporerte Torpago Property. Du kan bare bruke Torpago Property som gitt til deg og for formålene gitt i denne brukeravtalen eller som på annen måte er tillatt i plattformavtalen mellom selskapet og Torpago. Du kan ikke modifisere, reversere, lage avledede verk fra eller demontere Torpago Property; eller registrere, forsøke å registrere eller kreve eierskap til Torpago Eiendom eller deler av Torpago Eiendom.

Torpago gir deg en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Torpago-eiendom som levert gjennom tjenestene og som er tillatt i denne brukeravtalen. Denne lisensen avsluttes ved oppsigelse av plattformavtalen eller denne brukeravtalen med mindre den sies opp tidligere av oss.

Betatjenester kan gjøres tilgjengelige for deg. Eventuelle betatjenester leveres til deg AS DE ER og uten garanti. Vi kan bruke enhver tilbakemelding om tjenestene eller betatjenestene fritt og uten begrensninger. Med mindre det er spesifikt varslet av oss, vil vi ikke kompensere eller kreditere deg for tilbakemeldinger du gir oss.

5. Personvern og bruk av data

Vi kan bruke personopplysninger du eller selskapet gir til oss for å evaluere risiko og avskrekke svindel, evaluere din kvalifikasjon til å bruke kortene eller tjenestene, intern rapportering og analyse, og for andre formål du eller selskapet godkjenner eller dirigerer. Vennligst les flere detaljer om vår innsamling, bruk og håndtering av personopplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring og kontakt oss hvis du har spørsmål.

Torpago og tredjeparts tjenesteleverandører, utstedere og kortnettverk samler inn personopplysninger og bruksdata gjennom din bruk av tjenestene og kortene. Vi kan bruke disse dataene til å tilby tjenester til deg og for å bistå med garanti, identifiseringsverifisering, intern rapportering og analyse, svindelforebygging, tvisteløsning, utvikling av produkter og tjenester, og som ellers instruert av deg eller selskapet. Vi kan dele disse dataene med tjenesteleverandører og andre tredjeparter for å levere tjenester og kort, eller som kreves av loven eller tredjeparts tjenesteleverandører.

6. Varighet og oppsigelse

Torpago kan si opp denne brukeravtalen, eller suspendere eller kansellere kort, når som helst og av en hvilken som helst grunn, inkludert der det er instruert av selskapet eller en utsteder, for oppsigelse eller suspensjon av Torpago-kontoen, eller der vi bestemmer etter eget skjønn at fortsetter å levere tjenester utgjør en uakseptabel risiko for deg, Torpago eller tredjeparter.

Avsnitt 4 (Eierskap Torpago Eiendom, tilbakemelding), 5 (Personvern og bruk av data), 6 (Viltid og oppsigelse), 7 (Ansvarsbegrensning), 8 (Gjeldende lov, verneting og tvisteløsning), 9 (Juridisk prosess) , og 10 (Oppgave); og alle andre bestemmelser i denne avtalen som gir opphav til fortsatt forpliktelser fra partene, vil overleve oppsigelsen av denne brukeravtalen.

7. Ansvarsbegrensning

Torpago-kontoen åpnes av og til fordel for selskapet. Alle tvister knyttet til din bruk av tjenester eller kort må bringes inn av selskapet. Torpago er ikke ansvarlig overfor deg for noen direkte, følgeskader, indirekte, spesielle eller straffbare skader, tapt fortjeneste eller inntekt uansett om du informerte oss om deres mulighet eller ikke. Disse begrensningene gjelder uavhengig av den juridiske teorien som kravet ditt er basert på.

8. Gjeldende lov, verneting og tvisteløsning

Denne brukeravtalen vil bli tolket, brukt og styrt av lovene i staten California, unntatt dens konflikt- eller lovvalgsregler bortsett fra i den grad amerikansk føderal lov kontrollerer. Med forbehold om dette vil alle tvister løses på den måten som er beskrevet i plattformavtalen mellom selskapet og Torpago.

9. Juridisk prosess

Vi kan svare på og overholde enhver juridisk ordre vi mottar knyttet til din bruk av tjenestene, inkludert stevninger eller garantier. Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle tap du pådrar seg på grunn av vårt svar på en slik rettsorden. Vi kan iverksette alle handlinger vi mener kreves av oss i henhold til lovpålegg, inkludert å holde midler eller gi informasjon som kreves av utstederen av rettsordenen. Der det er tillatt, vil vi gi deg rimelig varsel om at vi har mottatt en slik bestilling.

10. Oppdrag

Torpago kan tildele, pantsette eller på annen måte overføre denne brukeravtalen eller dens rettigheter og fullmakter under denne brukeravtalen uten å gi deg varsel. Enhver slik overdrager vil ha alle rettigheter som om de opprinnelig var navngitt i denne brukeravtalen i stedet for Torpago. Du kan ikke tildele denne brukeravtalen eller rettighetene gitt, eller delegere noen forpliktelser.

11. Overskrifter og tolkning

Med mindre annet er spesifisert, refererer alle referanser til seksjoner eller bestemmelser til denne brukeravtalen eller gjeldende utstilling. Setningene inkludert, for eksempel, eller slike som begrenser ikke generaliteten til den foregående bestemmelsen; ordet _eller_ betyr enten… eller…; og bestemmelser som viser elementer og bruker og krever alle oppførte elementer.

Denne brukeravtalen, inkludert integrerte avtaler, omfatter hele forståelsen av partene med hensyn til emnet beskrevet og erstatter alle andre forslag eller tidligere forståelser, skriftlige eller muntlige, mellom partene. Torpago kan endre eller endre denne brukeravtalen etter varsel til deg.

12. Endringer i denne brukeravtalen

Vi kan endre denne brukeravtalen eller gi en annen avtale som regulerer din bruk av tjenester og kort eller deler av dem ved å gi deg varsel. Din fortsatte bruk av tjenester eller kort utgjør ditt samtykke til den reviderte brukeravtalen.

Enhver fraskrivelse, modifikasjon eller overbærenhet som vi gir deg eller selskapet, av noe slag eller når som helst, gjelder kun for den spesifikke instansen som er involvert og vil ikke fungere som en generell fraskrivelse eller en fraskrivelse, modifikasjon eller overbærenhet i henhold til denne brukeravtalen for andre eller fremtidige handlinger, hendelser eller forhold. Enhver forsinkelse fra Torpagos side med å håndheve rettigheter i henhold til denne brukeravtalen, utgjør heller ikke tap av slike rettigheter.

13. Hele avtalen

Denne brukeravtalen, inkludert vilkårene som er innlemmet fra plattformavtalen, utgjør hele forståelsen mellom deg og Torpago for emnet som er beskrevet, og ingen andre avtaler, representasjoner eller garantier enn de som er gitt i denne brukeravtalen vil være bindende med mindre de er skriftlige og signert av kortholder og Torpago.

14. Definerte vilkår

Termer med store bokstaver brukt i denne brukeravtalen er definert som følger:

Administrator betyr den autoriserte signeren for selskapet som er autorisert til å administrere Torpago-kontoen.

Betatjenester betyr beta- eller forhåndsutgivelsesprodukter eller -tjenester som kan inneholde funksjoner og funksjonalitet som er ufullstendige eller gjenstand for vesentlig endring eller avvikling.

Torpago eller vi betyr Torpago Inc.

Torpago-konto betyr bedriftskontoen som opprettholdes av selskapet for å få tilgang til tjenester, inkludert gjennomgang av utgifter og administrasjon av kort.

Torpago Property betyr tjenestene og relatert teknologi; Torpago Data (som definert i plattformavtalen); og opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, handels- eller tjenestemerker, merkevarer, logoer og annen intellektuell eiendom som er innlemmet i hvert av de foregående.

Kort betyr fysiske eller virtuelle betalingskort utstedt av en utsteder og administrert gjennom selskapets Torpago-konto.

Kortnettverk betyr betalingskortnettverk inkludert Visa eller Mastercard.

Selskapet betyr selskapet som søker om tjenestene, åpner og vedlikeholder en Torpago-konto, og som autoriserer brukere til å få tilgang til og bruke tjenestene.

Konsolidert søksmål betyr gruppevoldgift, gruppesøksmål eller andre søksmål anlagt mellom flere parter basert på samme eller lignende juridiske krav, eller samme eller lignende fakta.

Tvist betyr enhver tvist, krav eller uenighet som oppstår fra eller relatert til denne brukeravtalen eller plattformavtalen.

Tilbakemelding betyr alle tilbakemeldinger, forslag, ideer eller forbedringsforespørsler du sender til oss.

Utsteder betyr banken som er medlem av Kortnettverket angitt på Kort og er ansvarlig for å utstede Kortene til Selskapet.

Varsel betyr enhver fysisk eller elektronisk kommunikasjon eller juridiske merknader knyttet til denne brukeravtalen eller plattformen som gis til deg via tekst eller SMS, e-post, din Torpago-konto eller på andre måter.

Periodisk erklæring betyr de periodiske oppgavene som identifiserer transaksjoner og beløp som skylder eller krediteres Torpago-kontoen under hver faktureringssyklus.

Plattformavtale betyr plattformavtalen mellom Torpago og selskapet, med endringer.

Personopplysninger betyr data som identifiserer eller med rimelighet kan brukes til å identifisere en fysisk person.

Liste over forbudte aktiviteter betyr listen over forbudte virksomheter og aktiviteter som legges ut på nettstedet vårt og oppdateres fra tid til annen, som kan gjøre selskapet ikke kvalifisert for en Torpago-konto.

Tjenester betyr utgifts- og bedriftskortadministrasjonstjenester og andre tjenester levert av Torpago gjennom din Torpago-konto.

Tredjepartstjenester betyr tjenester og data levert av tredjeparter knyttet til eller levert gjennom tjenester.

Tredjeparts tjenesteleverandør betyr en tilknyttet eller annen tredjepart som hjelper oss med å tilby tjenestene til deg, som støtter vår interne drift, eller som tilbyr andre tjenester relatert til eller knyttet til, eller levert gjennom tjenestene og en Torpago-konto.

Bruksdata betyr informasjon vi samler inn når du besøker nettstedet vårt og bruker tjenestene og kortene, og som kan inneholde personopplysninger.

Bruker eller du betyr den ansatte, kontraktøren, agenten eller annen person som utfører denne brukeravtalen som er autorisert av selskapet til å bruke tjenester eller kort under en Torpago-konto.

Brukeravtale betyr denne brukeravtalen som endret.

Denne kreditten er utstedt og administrert av Torpago, Inc.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 29/09/2023

Views: 5729

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.